Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na rok 2022

Nr: 1319/2022

UCHWAŁA Nr 8202/2022

ZARZĄDU DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE m.st. WARSZAWY

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
na rok 2022 dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7782), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się na rok 2022 stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na stypendia, o których mowa w § 1, w wysokości 24.000 zł brutto, ujęte są w załączniku Dzielnicy Śródmieście do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok w dziale 921, rozdziale 92105 § 3250.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

§ 5.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 8202/2022

z 26 stycznia 2022 r.

 Osoby, którym przyznano roczne stypendium artystyczne na 2022 roku:

Lp.

Imię i nazwisko

Wysokość stypendium
(kwoty brutto)

1.

Katarzyna Kochańska

8 000 zł

2.

Katarzyna Niedurny

8 000 zł

3.

Tomasz Woźniak

8 000 zł