Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2023 roku

Nr: 18634/2022

Uchwała nr 1781/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2023 roku, w następującym składzie:

1)    Tomasz Luks – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;

2)    Paweł Michalec – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy;

3)    Katarzyna Gronostajska – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz;

4)    Małgorzata Pawełczyk-Gromuł – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz.

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, przeprowadzanych w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje go Paweł Michalec – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

§ 4. Członek komisji konkursowej z chwilą powołania do Komisji zostaje upoważniony do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofertach w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Komisji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl/waw/ngo oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.