Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Nr: 18436/2022

UCHWAŁA NR 1773/2022

ZARZĄDU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 4 ust. 1 pkt.15, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i 1265) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań
i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 4 ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy um.warszawa.pl/waw/ngo oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

/-/ Grzegorz Kuca