Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (LICP)

Wola. Zawiadomienie o zebraniu dowodów w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony 30 września 2020 r., przez Kompanię Domową Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 41/45, 01-503 Warszawa, reprezentowaną przez Panią Olgę Kowalczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp polegającej na budowie odcinka przewodu wodociągowego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 (ul. Wolska).

Nr: 15327/2020

Warszawa, 24 listopada 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.17.2020.KJE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam

o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek złożony 30 września 2020 r., ostatecznie uzupełniony 19 października 2020 r., przez Kompanię Domową Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 41/45, 01-503 Warszawa, reprezentowaną przez Panią Olgę Kowalczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przewodu kanalizacyjnego na dz. ewid. nr 1, 25/11, 61 i 65 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Wolska).

Pouczenie

Zainteresowanym stronom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Dzielnicy Wola oraz, do czasu wydania decyzji kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt, strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie. Postępowanie administracyjne prowadzi podinspektor Klaudia Jenicz, telefon: 22 443 57 83, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, wejście A, poziom 0.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                              z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

                                                                                                                /-/ Hanna Walewska

                                                                                                                  Główny Specjalista

                                                                                                w Wydziale Architektury i Budownictwa

                                                                                                                  dla Dzielnicy Wola