Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej.

Nr: 215/2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołeczengo Warszawy z dnia 05.01.2021r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XCIV/2419/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania rejonu ulicy Krupniczej, na  terenie  Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

─ od północy: oś ul. Kożuchowskiej od punktu przecięcia jej przedłużenia z zachodnią linią rozgraniczającą wschodniej ul. Patriotów do punktu przecięcia z linią stanowiąca przedłużenie zachodniej granicy dz. ewid. nr 32 z obrębu 3-11-58, następnie zachodnia granica dz. ewid. nr 32 z obrębu 3-11-58 oraz zachodnia, północna i wschodnia granica dz. ewid. nr  37/29 z obrębu 3‑11-45, północna granica dz. ewid. nr 101/7 i 117 z obrębu 3-11-58, dalej linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ewid. nr 117 z obrębu 3-11-58 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 1/12 z obrębu 3-11-46, z tego punktu zachodnia granica dz. ewid. nr 2/22 z obrębu 3-11-46 w stronę północną oraz północna granica tej działki, następnie linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ewid. nr 2/22 z obrębu 3-11-46 z zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 88/29 z obrębu 3-11-36, z tego punktu północna linia rozgraniczająca ul. Żegańskiej w kierunku wschodnim do północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 88/22 z obrębu 3-11-36;

─ od wschodu: wschodnia granica dz. ewid. nr 88/22 z obrębu 3-11-36 i 1/11 z obrębu 3-11-46, następnie linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 1/11 z obrębu 3-11-46 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 1/13 z obrębu 3-11-46, wschodnia granica dz. ewid. nr 1/13, 35, 6/1 i 6/3 z obrębu 3-11-46, dalej północno-wschodnia granica dz. ewid. nr 6/12, 10, 11/4, 12 i 20/23 z obrębu 3-11-46, wschodnia granica dz. ewid. nr 48/5 z obrębu 3-11-47 do północno-zachodniego narożnika dz. ewid. nr 48/1 z obrębu 3-11-47, północna granica dz. ewid. nr 48/1 i 48/8 z obrębu 3-11-47, wschodnia granica dz. ewid. nr 48/8, 48/13, 48/14 oraz 48/15 z obrębu 3-11-47, następnie linia prostopadła do południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-65 z południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 48/15 z obrębu 3-11-47;

─ od południa: południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-65 od punktu przecięcia z linią prostopadłą do jej granicy od południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 48/15 z obrębu 3 -11-47 do południowo-zachodniego narożnika dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-65, następnie z tego punktu linią prostopadłą do zachodniej granicy dz. ewid. nr 9 z obrębu 3-11-64, dalej zachodnia granica dz. ewid. nr 9 z obrębu 3-11-64 w kierunku północnym do południowej granicy dz. ewid. nr 28 z obrębu 3-11-64, południowa granica dz. ewid. nr 28 z obrębu 3-11-64, następnie od południowo-zachodniego narożnika dz. ewid. nr 28 z obrębu 3-11-64 linią łączącą do południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 173 z obrębu 3-11-59, południowa granica dz. ewid. nr 173, 171, 170 i 174 z obrębu 3-11-59 do północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 175 z obrębu 3-11-59, południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 175 z obrębu 3-11-59, a następnie północna granica dz. ewid. nr 3 z obrębu 3-11-64 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej wschodniej ul. Patriotów;

─ od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca wschodniej ul. Patriotów od punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej granicy dz. ewid. nr 3 z obrębu 3-11-64 do punktu przecięcia z linią stanowiąca przedłużenie osi ul. Kożuchowskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 18 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

- w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;

- w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

- podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 2 marca 2021 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – we wtorki 19 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego 2021 r. w godzinach 12.00 - 15.00 pod numerem 22 325 81 08.

 Z up. Prezydenta m.st. Warszawy,

Marlena Happach - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego