Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej (Wawer) - wyłożenie do publicznego wglądu

Nr: 98/2021

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XCIV/2419/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Krupniczej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania rejonu ulicy Krupniczej, na  terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północy: oś ul. Kożuchowskiej od punktu przecięcia jej przedłużenia z zachodnią linią rozgraniczającą wschodniej ul. Patriotów do punktu przecięcia z linią stanowiąca przedłużenie zachodniej granicy dz. ewid. nr 32 z obrębu 3-11-58, następnie zachodnia granica dz. ewid. nr 32 z obrębu 3-11-58 oraz zachodnia, północna i wschodnia granica dz. ewid. nr  37/29 z obrębu 3‑11-45, północna granica dz. ewid. nr 101/7 i 117 z obrębu 3-11-58, dalej linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ewid. nr 117 z obrębu 3-11-58 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 1/12 z obrębu 3-11-46, z tego punktu zachodnia granica dz. ewid. nr 2/22 z obrębu 3-11-46 w stronę północną oraz północna granica tej działki, następnie linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ewid. nr 2/22 z obrębu 3-11-46 z zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 88/29 z obrębu 3-11-36, z tego punktu północna linia rozgraniczająca ul. Żegańskiej w kierunku wschodnim do północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 88/22 z obrębu 3-11-36;
 • od wschodu: wschodnia granica dz. ewid. nr 88/22 z obrębu 3-11-36 i 1/11 z obrębu 3-11-46, następnie linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 1/11 z obrębu 3-11-46 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 1/13 z obrębu 3-11-46, wschodnia granica dz. ewid. nr 1/13, 35, 6/1 i 6/3 z obrębu 3-11-46, dalej północno-wschodnia granica dz. ewid. nr 6/12, 10, 11/4, 12 i 20/23 z obrębu 3-11-46, wschodnia granica dz. ewid. nr 48/5 z obrębu 3-11-47 do północno-zachodniego narożnika dz. ewid. nr 48/1 z obrębu 3-11-47, północna granica dz. ewid. nr 48/1 i 48/8 z obrębu 3-11-47, wschodnia granica dz. ewid. nr 48/8, 48/13, 48/14 oraz 48/15 z obrębu 3-11-47, następnie linia prostopadła do południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-65 z południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 48/15 z obrębu 3-11-47;
 • od południa: południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-65 od punktu przecięcia z linią prostopadłą do jej granicy od południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 48/15 z obrębu 3 -11-47 do południowo-zachodniego narożnika dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-65, następnie z tego punktu linią prostopadłą do zachodniej granicy dz. ewid. nr 9 z obrębu 3-11-64, dalej zachodnia granica dz. ewid. nr 9 z obrębu 3-11-64 w kierunku północnym do południowej granicy dz. ewid. nr 28 z obrębu 3-11-64, południowa granica dz. ewid. nr 28 z obrębu 3-11-64, następnie od południowo-zachodniego narożnika dz. ewid. nr 28 z obrębu 3-11-64 linią łączącą do południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 173 z obrębu 3-11-59, południowa granica dz. ewid. nr 173, 171, 170 i 174 z obrębu 3-11-59 do północno-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 175 z obrębu 3-11-59, południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 175 z obrębu 3-11-59, a następnie północna granica dz. ewid. nr 3 z obrębu 3-11-64 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej wschodniej ul. Patriotów;
 • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca wschodniej ul. Patriotów od punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej granicy dz. ewid. nr 3 z obrębu 3-11-64 do punktu przecięcia z linią stanowiąca przedłużenie osi ul. Kożuchowskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 18 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 2 marca 2021 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – we wtorki 19 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego 2021 r. w godzinach 12.00 - 15.00 pod numerem 22 325 81 08.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się
w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00
w formie online:

 • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód tel. 22 443 23 15