Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

Nr: 807/2021

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/846/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r., w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl. Ze względu na możliwe ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z powodu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, osoby chcące zapoznać się z projektem zmiany Studium w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie zamiaru wizyty pracownikom urzędu pod numerem telefonu: 22 325 81 13 lub 22 443 23 64.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres ww. biura – ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • w formie elektronicznej: przesłane na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, lub przesłane na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 12 marca 2021 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny, każdy może złożyć uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być składane w sposób wyżej określony dla wnoszenia uwag do projektu zmiany Studium, w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Informacje o projekcie zmiany Studium, w okresie publicznego wyłożenia projektu i składania uwag, będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu: 22 325 81 13 oraz 22 443 23 64.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego