Udostępnienie informacji o środowisku

Decyzja Nr 6/WOŚ/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie - Zadanie 1, odcinek 2 – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo)

Nr: 9611/2020

UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL                                                      Warszawa, 31 lipca 2020 r.

 

DECYZJA NR 6/WOŚ/2020 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH    

 

Na podstawie:

 

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2020 r., poz. 256
  , z późn. zm.) dalej k.p.a.;

 • art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) dalej ustawy ooś;

 • art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 j.t.);

 • upoważnienia nr UD-I-WOU-A.0052.53.2017, udzielonego uchwałą Nr 1355/2017 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2017 r.;

 • w związku z § 14 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725 j.t.);

 • art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1817 j.t.);

 • Statutu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.);

 • § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839);

 

w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożonym dnia 21.10.2019 r. uzupełnionym w dniu 17.12.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,

 

I.                      STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

polegającego na budowie magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo) na działkach nr ew. 1/3, 23/7, 27/13, 27/5 obręb 6-12-05, nr ew. 8/7 obręb 6-12-10, nr ew. 15/6, 27, 28/7 obręb 6-13-05, nr ew. 19/2, 20/1, 30, 47/9, 48/10, 48/11 obręb 6-13-11, nr ew. 31/18, 31/20, 57/1, 57/2, 58/2, 59/5, 59/7, 69/14 obręb 6-13-13, nr ew. 1/1, 4/1, 5/1 obręb 6-14-01, nr ew. 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 7/15, 7/16 obręb 2-09-10, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.  rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, którego Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa.

 

II.            OKREŚLAM:

 

 1. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
  lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w piśmie z dnia 21.05.2020 r. znak: WOOŚ-I.4220.216. 2020.AST.3:

  1. przed rozpoczęciem inwestycji, w tym ewentualną wycinką drzew na terenie planowanego przedsięwzięcia, dokonać oględzin terenu pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku gdy będą miały zastosowanie przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji derogacyjnej;

  2. przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, kontrolować teren budowy pod katem występowania zwierząt; w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt umożliwić im ucieczkę z terenu objętego pracami budowlanymi lub dokonać ich przeniesienia poza granice inwestycji, na stanowisko zastępcze;

  3. podczas prowadzenia prac zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

  4. zaplecze budowlane zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie
   z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych
   i smarów;

  5. prace w sąsiedztwie drzew prowadzić z należytą ostrożnością; drzewa nie przewidziane do wycinki zabezpieczyć zgodnie za sztuką ogrodniczą;

  6. zebrany terenu inwestycji humus wykorzystać w miarę możliwości do zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych po zakończeniu robót budowlanych;

  7. ewentualne odwodnienie dna wykopów prowadzić przy zastosowaniu igłofiltrów,
   a wody pochodzące z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

 2. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
  lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania
  i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie z dnia 06.04.2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.133.2020.MS:

  1. podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

  2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

  3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;

  4. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;

  5. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

  6. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;

  7. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

  8. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
   w technologii igłofiltrów, wodę z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika podczyścić z zawiesin; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;

  9. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych,
   a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

  10. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przewoźnych toalet, nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);

 3. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

  3.1.   ograniczyć czas pracy urządzeń i ruch pojazdów do niezbędnego minimum; wyłączać silnik w czasie przerw w pracy;

  3.2.   materiały sypkie i pylące transportować pod przykryciem, samochodami wyposażonymi w plandeki;

  3.3.   materiały sypkie składować na placu budowy w kontenerach/pojemnikach lub pod przykryciem;

  3.4.   cięcie elementów betonowych wykonać metodą „na mokro” w celu ograniczenia pylenia;

  3.5.           utrzymywać teren prac w czystości;

  3.6.   zaplecze budowy, w miarę możliwości, zlokalizować jak najdalej od istniejącej zabudowy;

  3.7.           myć koła samochodów wyjeżdżających z placu budowy;

  3.8.   zraszać wodą powierzchnie komunikacyjne w okresach suchych w celu ograniczenia pylenia;

  Charakterystyka przedsięwzięcia, będąca załącznikiem, stanowi integralną część niniejszej decyzji oraz określa zakres i sposób realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

UZASADNIENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowana przez Krystynę Szarlik, wystąpiła z wnioskiem złożonym dnia 21.10.2019 r., uzupełnionym w dniu 17.12.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu
ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo) na działkach nr ew. 1/3, 23/7, 27/13, 27/5 obręb 6-12-05, nr ew. 8/7 obręb 6-12-10, nr ew. 15/6, 27, 28/7 obręb 6-13-05, nr ew. 19/2, 20/1, 30, 47/9, 48/10, 48/11 obręb 6-13-11,
nr ew. 31/18, 31/20, 57/1, 57/2, 58/2, 59/5, 59/7, 69/14 obręb 6-13-13, nr ew. 1/1, 4/1, 5/1 obręb 6-14-01, nr ew. 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 7/15, 7/16 obręb 2-09-10
, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.  rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych,
z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową
.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy ooś do wniosku dołączono:

 

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

 

 • mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 • uproszczony wypis z rejestru gruntów;

  Do wniosku dołączono również:

 • odpis pełnomocnictwa (Repertorium A Nr 7857/2019) dla Krystyny Szarlik do występowania w imieniu Inwestora;

  Przy piśmie złożonym dnia 17.12.2019 r. przedłożono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz poprawioną mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Ponadto przedłożono uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia, w postaci papierowej i elektronicznej, o wykaz obrębów
  i numerów ewidencyjnych działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz wykaz obrębów i numerów działek ewidencyjnych znajdujących się w odległości 100 m od
  granic planowanej inwestycji. Kartę informacyjną przedsięwzięcia uzupełniono również o przewidywane ilości poszczególnych odpadów i ich kody. Ponadto przedłożono kserokopię pisma Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy znak: BG-UE-E-I.6621.6333.2019.PBO z dnia 18.12.2019 r. określającego liczbę stron postępowania.

 

 Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji. W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na realizację rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody oraz przewodów wodociągowych magistralnych doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. W związku z powyższym, strony w niniejszym postępowaniu są skutecznie zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (http://eto.um.warszawa.pl/), dostępnej również na monitorach dotykowych, znajdujących się m.in. w siedzibach Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, a także przez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.   Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, pismem z dnia 07.02.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL (nr pisma w sprawie: 11) powiadomił Strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag i wniosków.

Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

 

-    pismem z dnia 07.02.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL (nr pisma w sprawie: 8), zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

 

-    pismem z dnia 07.02.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL (nr pisma w sprawie: 9) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,

 

-    pismem z dnia  07.02.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL (nr pisma w sprawie 10) zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

 

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie:

 

-      art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

 

-      art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie,

 

-      art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

 

przeanalizowali m.in.:

 

 • materiał dowodowy dostarczony przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy wniosku o wydanie opinii,

 • kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,

 • charakter i wielkość inwestycji – budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo) na działkach nr ew. 1/3, 23/7, 27/13, 27/5 obręb
  6-12-05, nr ew. 8/7 obręb 6-12-10, nr ew. 15/6, 27, 28/7 obręb 6-13-05, nr ew. 19/2, 20/1, 30, 47/9, 48/10, 48/11 obręb 6-13-11, nr ew. 31/18, 31/20, 57/1, 57/2, 58/2, 59/5, 59/7, 69/14 obręb 6-13-13, nr ew. 1/1, 4/1, 5/1 obręb 6-14-01, nr ew. 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 7/15, 7/16 obręb 2-09-10

 • usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód;

 • wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia;

 • powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmiana klimatu;

 • wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000;

 • przewidywane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

  W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią z dnia 21.05.2020 r., znak: WOOŚ-I.4220.216.2020.AST.3 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na „(…) konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś”. W uzasadnieniu swojej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wskazał m.in., że „Z uwagi na stopień przekształcenia terenu inwestycji oraz jej otoczenia, brak jakichkolwiek struktur krajobrazu mogących potencjalnie świadczyć o obecności w jej zasięgu korytarzy ekologicznych oraz jej lokalizację poza obszarowymi formami ochrony przyrody, uznaje się, że nie będzie ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko” oraz „Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, opinią z dnia 27.02.2020 r. znak: ZNS.7121.1.12.2020.1.JR, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to tym, iż „Uciążliwości związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą miały charakter przejściowy i ograniczą się do czasu trwania robót. (…) Biorąc pod uwagę charakter i skalę inwestycji oraz przewidywaną poprawę jakości systemu dostarczania wody na przedmiotowym terenie w wyniku realizacji inwestycji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 06.04.2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.133.2020.MS, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na „(…) konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś (…)”. Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził „(…) brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko” oraz uznał, że „Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, (…) nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (…)”.

  Organ wnikliwie rozpatrzył przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał w niniejszej decyzji warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, co szczegółowo uzasadnił w niniejszej decyzji. 

  Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pismem z dnia 19.06.2020 r. znak UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL (nr pisma w sprawie 20) powiadomił strony, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 organ, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozważył informacje zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opiniach właściwych organów oraz dokonał stosownej oceny przedsięwzięcia, kierując się kryteriami i uwarunkowaniami wymienionymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj.:

 

1. Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

 

 

  1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
   a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

 

 • planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie magistrali wodociągowej
  Dn800 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej drugostronne zasilanie Pasma Pruszkowskiego, tj. obszaru obejmującego miejscowości: Pruszków, Piastów, Brwinów, Michałowice;

 • długość odcinka będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi ok. 2 200 m, średnica magistrali wodociągowej wynosi Dn800  mm (taka sama na całej długości);

 • projektowany odcinek magistrali wodociągowej będzie realizowany w czterech etapach wykonawczych:

  Etap I –    wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 roku od skrzyżowania ul. Pola Karolińskie
  z ul. Chrościckiego do terenu PKP, długość ok. 574 m,

  Etap II –   przejście po terenie PKP, długość ok. 356 m,

  Etap III – wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 roku do skrzyżowania z ul. Połczyńską, wzdłuż ul. Lazurowej do skrzyżowania z ul. Sterniczą, długość ok. 485,8 m,

  Etap IV – wzdłuż ul. Lazurowej – odcinek od skrzyżowania z ul. Sterniczą do ul. Człuchowskiej, długość ok. 758,5 m;

 

 • inwestycja realizowana będzie na terenie dzielnic: Włochy i Bemowo, w tym po terenie PKP, na działkach ew. nr 1/3, 23/7, 27/13, 27/5 obręb 6-12-05, nr ew. 8/7 obręb 6-12-10, nr ew. 15/6, 27, 28/7 obręb 6-13-05, nr ew. 19/2, 20/1, 30, 47/9, 48/10, 48/11 obręb
  6-13-11, nr ew. 31/18, 31/20, 57/1, 57/2, 58/2, 59/5, 59/7, 69/14 obręb 6-13-13, nr ew. 1/1, 4/1, 5/1 obręb 6-14-01, nr ew. 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 7/15, 7/16 obręb 2-09-10;

 

 • trasa projektowanej magistrali wodociągowej będzie przebiegać wzdłuż dużych ulic, w ciągach pieszych i rowerowych oraz w pasach zieleni. Zgodnie z informacjami zawartymi
  w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia budowa sieci wodociągowej będzie realizowana metodą wykopu otwartego i częściowo metodą bezwykopową (w miejscach przecięcia
  z torami kolejowymi na terenie PKP, a także dużymi ulicami i skrzyżowaniami). Z uwagi na krzyżowanie się projektowanej magistrali z projektowaną trasą szybkiej kolei nr 85 na terenie PKP, może wystąpić zmiana sposobu przejścia magistrali na tym odcinku. Obecnie przyjmuje się usytuowanie magistrali pod terenem, jednakże dopuszcza się docelowo budowę estakady, na której będzie posadowiona magistrala;

 • zagłębienie przewodów wodociągowych będzie uwzględniać głębokość przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urządzeń podziemnych. Sieć wodociągowa posadowiona będzie na głębokości ok. 2,0-2,5 m p.p.t. Magistrala projektowana będzie ze spadkiem nie mniejszym niż 1‰;

 • realizacja inwestycji będzie wiązała się z ewentualną wycinką kilku drzew oraz rozkopaniem części powierzchni biologicznie czynnych reprezentowanych przez trawniki;

 

  1. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
   o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
   w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
   z planowanym przedsięwzięciem:

 

 • zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sąsiedztwie inwestycji docelowo planowana jest:

 

  1. budowa odcinka zachodniego II linii metra (III etap realizacji II linii metra) – z planowaną realizacją do końca 2022 r. Ze względu na ograniczenia wynikające
   z tzw. ciągów chronionych, konieczne jest przesunięcie terminu realizacji magistrali wzdłuż ul. Lazurowej poza ten okres;

  2. budowa kolei szybkiego ruchu CPK – linia nr 85;

 

 • zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sąsiedztwie inwestycji zakończona została modernizacja i rozbudowa ul. Lazurowej powodująca m.in. ograniczenia gwarancyjne;

 • planowana trasa magistrali została podzielona na cztery etapy wykonawcze, w ramach których wydzielono sekcje stanowiące obszary zależne od metody wykonania i terminów obowiązywania gwarancji drogowych oraz wygaszania ciągów chronionych. Konieczne jest dostosowanie terminów realizacji magistrali do pozostałych planowanych inwestycji, tak by nie powstały istotne oddziaływania skumulowane;

 • w przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ww. planowanych obiektów może wystąpić skumulowanie, przemijające oddziaływanie wynikające z prowadzenia prac budowlanych, takie jak: utrudnienia w ruchu pojazdów, hałas związany z pracą sprzętu budowlanego. Oddziaływanie to będzie miało miejsce jedynie w trakcie prowadzenia robót, tj. w porze dziennej;  

 

  1. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody
   i powierzchni ziemi:

 

 • na etapie realizacji nie przewiduje się naruszenia siedlisk gatunków zagrożonych wymarciem ani wprowadzenia do ekosystemu gatunków inwazyjnych (obcych), które mogłyby negatywnie wpłynąć na zachowanie różnorodności. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu;

 • na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywana będzie głównie woda, energia elektryczna, paliwa do maszyn i pojazdów oraz typowe dla tego rodzaju inwestycji materiały budowlane i surowce;

 • na etapie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie wody wodociągowej w celu przeprowadzenia próby szczelności rurociągów i do płukania przewodu;

   

 

  1. emisji i występowania innych uciążliwości:

 

 • etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu do otoczenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, a także powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Uciążliwości te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych;

 • w celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, użytkowany
  będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym, urządzenia będą odpowiadać PN, a roboty budowlane, wymagające pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu  prowadzone będą w godzinach od 6:00 do 22:00. W innych godzinach prace na budowie będą mogły być prowadzone bez użycia sprzętu ciężkiego. Ograniczona również zostanie jednoczesność pracy maszyn, a na czas postoju silniki będą wyłączane; 

 • etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska;    

 

  1. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
   i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

 

 • magistrala wodociągowa nie stanowi zagrożenia powstania poważnej awarii mogącej stanowić zagrożenie dla środowiska. Magistrala wykonana będzie z nowoczesnych materiałów, odpornych na negatywne oddziaływanie przepływającego medium oraz środowiska gruntowego;

 • planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami, na których może wystąpić zagrożenie lub ryzyko wystąpienia powodzi;

 • ze względu na charakter inwestycji (magistrala wodociągowa usytułowana w całości pod ziemią), będzie ona całkowicie oporna na zjawiska atmosferyczne w postaci wichur czy huraganów. Dotyczy to również ewentualnej estakady, która będzie skonstruowana zgodnie ze sztuką inżynieryjną z uwzględnieniem obciążeń od wichur, śniegu itp.;

 • realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru;

 • możliwe do wystąpienia niespodziewane i ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu nie powinny wpłynąć na realizację i funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz pogorszyć jego oddziaływania na różnorodność biologiczną i inne elementy środowiska;

 

  1.   przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko,
   w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie;

 

 • zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
  2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
  U. z 2020 r., poz. 10), na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady wymienione w tabeli poniżej:

 

kod odpadu

rodzaj odpadu

przewidywana ilość odpadów

170101

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

 

720 m3

170182

inne niewymienione odpady

170202

szkło

5 t

170302

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 170301

75 m3

170411

kable inne niż wymienione w 170410

2 t

170504

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 170503

16 000 m3

 

 • w fazie realizacji inwestycji, na terenie zaplecza technicznego, powstawać będą odpady bytowe pracowników, tj. puszki, butelki, papiery gromadzone w odpowiednich pojemnikach oraz ścieki socjalno-bytowe gromadzone w przenośnych, bezodpływowych zbiornikach, które będą systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty;

 • powstałe w czasie prac budowlanych odpady inne niż niebezpieczne będą zbierane w sposób selektywny i na bieżąco przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

 • w wyniku prac rozbiórkowych oraz przygotowania terenu do budowy mogą powstać odpady niebezpieczne, takie jak: odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych będą powstawały użyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i przechowywany oddzielnie, a ich transport z miejsc ich powstania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia będzie odbywał się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych;

 • wszystkie odpady, jakie powstaną na etapie budowy będą magazynowane
  w odpowiednio przygotowanych miejscach oraz zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.);

 • z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą odprowadzane żadne substancje i energie do środowiska związane z funkcjonowaniem projektowanych przewodów oraz inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska;

 • biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania powstających na etapie realizacji
  przedsięwzięcia odpadów
  , nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na środowisko;  

 

  1. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

 

 • w trakcie realizacji, przedsięwzięcie może oddziaływać na mieszkańców posesji położonych wzdłuż trasy projektowanej magistrali. Przewiduje się, że oddziaływanie to nie będzie znaczące i może być związane jedynie z uciążliwością hałasu, spowodowanego ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu budowlanego na placu budowy;

 • w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi.

 

  1. Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniającym:

 

   1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

 

 • przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek;

 

   1. obszary wybrzeży i środowisko morskie:

 

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży;

 

   1. obszary górskie lub leśne:

 

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi;

 

   1. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

 

 • z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Najbliższe ujęcie wody znajduje się przy ul. Sterniczej 125, tj. w odległości ok. 140 m od planowanej inwestycji;

 

   1. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i  zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
    w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

 

 • planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 j.t.);

 • najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Puszcza Kampinoska PLC140001, oddalony jest o ok. 7,7 km w kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji;

 • biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony
  i integralność obszaru Natura 2000 – Puszczę Kampinoską PLC140001, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;

 

   1. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

 

 • inwestycja w obrębie Dzielnicy Bemowo będzie realizowana na terenie, dla którego ze względu na uciążliwości hałasowe został utworzony obszar ograniczonego użytkowania, uchwałą Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2011 r., Nr 128, poz. 4086 z późn. zm.), poza strefami Z1 i Z2;

 • z ww. uchwały wynika, że na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie występują ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z terenu;

 • realizacja planowanej inwestycji nie zwiększy akustycznych oddziaływań, występujących na danym terenie;

 

   1. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

 

 • z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

 

   1. gęstość zaludnienia:

 

 • gęstość zaludnienia w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wynosi ok. 4.967 os./km2,
  w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wynosi 1 497 os./km2 (wg danych GUS za 2019 r.);

 • realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znacznej zmiany gęstości zaludnienia;

 

   1. obszary przylegające do jezior:

 

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior;

 

   1. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

 

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

 

   1. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

 

 • przedsięwzięcie będzie realizowane:

 

 • w dorzeczu Wisły na pograniczu obszarów jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW200017272834 Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką oraz  (JCWP) PLRW200017272849 Dopływ spod Ożarowa Maz.;

 • w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW200065, położonej na obszarze regionu Środkowej Wisły;

 

 • dla JCWP Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021;

 • dla JCWP Dopływ spod Ożarowa Maz. stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występują presje: komunalna, przemysłowa, rolnictwo. W programie działań zaplanowano działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027;

 • nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy
  i ilościowy wód powierzchniowych;

 • dla JCWPd stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

 

  1. Rodzajem, cechami i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 uzasadnienia niniejszej decyzji oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikającymi z:

   1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

 

 • zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji;

  1. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

 • planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski, z uwagi
  na lokalny zasięg oddziaływania nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

    1. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

 

 • z przedłożonej dokumentacji wynika, że brak jest możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności; planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko;

 

    1. prawdopodobieństwa oddziaływania:

 

 • z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie realizacji planowanej inwestycji, istnieje prawdopodobieństwo występowania oddziaływań spowodowanych emisją hałasu do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzaniem ścieków i odpadów;

 

 • bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się
  do najbliższego otoczenia;

 

    1. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

 

 • oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe
  i  ustąpią po zakończeniu prac budowlanych;

 • na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływania nie będą występowały;

 

    1.   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
     o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
     w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
     z planowanym przedsięwzięciem;

 

 • planowana inwestycja będzie powiązana częściowo z innymi przedsięwzięciami
  (m.in. istniejącą i planowaną zabudową oraz drogami, a także budową odcinka zachodniego II linii metra);

 • występuje konieczność dostosowania terminów realizacji magistrali tak, by inwestycja nie weszła w kolizję z tzw. ciągami chronionymi, rozumianymi jako obszar
  o ograniczeniu czasowym prowadzenia przedsięwzięć budowlanych mających wpływ na przepustowość miasta w trakcie realizacji inwestycji nadrzędnej, jaką jest w tym przypadku rozbudowa metra z planowanym terminem realizacji do końca 2022 roku. Przesunięcie realizacji magistrali wzdłuż ul. Lazurowej poza ten okres sprawi, iż nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.    

 

    1.   możliwości ograniczenia oddziaływania;

 

 • w celu ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  na etapie budowy, zastosowane zostaną m.in. następujące rozwiązania chroniące środowisko:

 

 • wykorzystywanie wyłącznie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
  o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń powietrza i hałasu,

 • ograniczenie wykonywania robót budowlanych, wymagających pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu, do pory dziennej tj. od 6:00 do 22:00,

 • właściwa organizacja pracy na terenie budowy, zapewniająca ograniczenie pracy urządzeń i ruchu pojazdów do niezbędnego minimum,

 • właściwa organizacja robót i lokalizacji zaplecza budowy i bazy sprzętowej tak, aby zminimalizować szkodliwość ewentualnych wycieków eksploatacyjnych i awaryjnych,

 • ewentualne wycieki i rozlewy likwidować natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddać utylizacji,

 • transportowanie materiałów sypkich pod przykryciem, pojazdami wyposażonymi
  w plandeki,

 • wykonywanie prac ziemnych oraz przeładunku materiałów sypkich w sposób ograniczający wprowadzanie pyłu do powietrza,

 • cięcie elementów betonowych metodą „na mokro”,

 

 • na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływania nie będą występowały;

   Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, charakter i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że oddziaływania jakie mogą powstać w wyniku jego realizacji, nie będą stanowić znaczącej uciążliwości dla środowiska.

  W związku z powyższym oraz opiniami   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznano, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji oraz nakładając obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także określając wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

  W granicach Dzielnicy Włochy, teren na którym planowane jest przedsięwzięcie
  znajduje się na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich. Na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z ustaleniami planu.

  W granicach Dzielnicy Bemowo, teren na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się częściowo (od granicy Dzielnicy Bemowo do ul. Połczyńskiej) na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni oraz częściowo (na północ od ul. Połczyńskiej) na obszarze dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który stanowiłby obecnie akt prawa miejscowego. Na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z ustaleniami planu, pod warunkiem realizacji inwestycji na terenie kolejowym – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie transportu kolejowego. Wobec powyższego, działając w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożonym w dniu 21.10.2019 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, dysponując kartą informacyjną przedsięwzięcia, o której mowa w art. 62a ustawy ooś, niniejszą decyzją stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpiło stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz opiniach właściwych organów i ustaleń wynikających z przeprowadzonego postępowania. Analiza kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariancie zaproponowanym przez Inwestora, niepowodującym, jak wynika z przywołanych dokumentów, oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest Prezydent m.st. Warszawy. Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z art. 104 k.p.a. kończy sprawę. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-371 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Stosownie do art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) 21.10.2019 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 207,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.

  Otrzymują:

 

 1. Pełnomocnik Krystyna Szarlik (adres w aktach sprawy)

 2. Strony postępowania wymienione w aktach sprawy (zawiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a.)

 3. a/a

  Do wiadomości:

 

 1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy,

  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa,

 4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

  ul. Nowa 5, 99-400 Łowicz.

 

 

Załącznik do decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 6/WOŚ/2020 z dn. 31 lipca 2020 r

 

Znak: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo) na działkach nr ew. 1/3, 23/7, 27/13, 27/5 obręb 6-12-05, nr ew. 8/7 obręb 6-12-10, nr ew. 15/6, 27, 28/7 obręb 6-13-05, nr ew. 19/2, 20/1, 30, 47/9, 48/10, 48/11 obręb 6-13-11, nr ew. 31/18, 31/20, 57/1, 57/2, 58/2, 59/5, 59/7, 69/14 obręb 6-13-13, nr ew. 1/1, 4/1, 5/1 obręb 6-14-01, nr ew. 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 7/15, 7/16 obręb 2-09-10, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.  rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową.

 

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie magistrali wodociągowej Dn800 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej drugostronne zasilanie Pasma Pruszkowskiego, tj. obszaru obejmującego miejscowości: Pruszków, Piastów, Brwinów, Michałowice. Długość odcinka będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi ok. 2 200 m, średnica magistrali wodociągowej wynosi Dn800 mm (taka sama na całej długości). Magistrala wykonana będzie z nowoczesnych materiałów, odpornych na negatywne oddziaływanie przepływającego medium oraz środowiska gruntowego. Projektowany odcinek magistrali wodociągowej będzie realizowany w czterech etapach wykonawczych:

 

Etap I –    wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 roku od skrzyżowania ul. Pola Karolińskie
z ul. Chrościckiego do terenu PKP, długość ok. 574 m,

 

Etap II –   przejście po terenie PKP, długość ok. 356 m,

 

Etap III – wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 roku do skrzyżowania z ul. Połczyńską, wzdłuż
ul. Lazurowej do skrzyżowania z ul. Sterniczą, długość ok. 485,8 m,

 

Etap IV – wzdłuż ul. Lazurowej – odcinek od skrzyżowania z ul. Sterniczą do
ul. Człuchowskiej, długość ok. 758,5 m,

 

w ramach których wydzielono sekcje stanowiące obszary zależne od metody i terminów obowiązywania gwarancji drogowych oraz wygaszania ciągów chronionych. Trasa projektowanej magistrali wodociągowej będzie przebiegać wzdłuż dużych ulic, w ciągach pieszych i rowerowych oraz w pasach zieleni. Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia budowa sieci wodociągowej będzie realizowana metodą wykopu otwartego i częściowo metodą bezwykopową (w miejscach przecięcia z torami kolejowymi na terenie PKP, a także dużymi ulicami i skrzyżowaniami). Zagłębienie przewodów wodociągowych będzie uwzględniać głębokość przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urządzeń podziemnych. Sieć wodociągowa posadowiona będzie na głębokości ok. 2,0-2,5 m p.p.t. Magistrala projektowana będzie ze spadkiem nie mniejszym niż 1‰. Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, paliwa do maszyn i pojazdów oraz typowe dla tego rodzaju inwestycji materiały i surowce. Ponadto na etapie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie wody wodociągowej w celu przeprowadzenia próby szczelności rurociągów i do płukania przewodu. Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, a także powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Odpady powstałe w  trakcie realizacji zamierzenia będą gromadzone selektywnie i na bieżąco będą przekazywane uprawnionym podmiotom. Uciążliwości te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, użytkowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym, urządzenia będą odpowiadać PN, a roboty budowlane, wymagające pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu  prowadzone będą w godzinach od 6:00 do 22:00.  W innych godzinach prace na budowie będą mogły być prowadzone bez użycia sprzętu ciężkiego. Ograniczona również zostanie jednoczesność pracy maszyn, a na czas postoju silniki będą wyłączane. Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Realizacja inwestycji wiąże się z ewentualną wycinką kilku drzew oraz rozkopaniem części powierzchni biologicznie czynnych reprezentowanych przez trawniki. Z uwagi na stopień przekształcenia terenu inwestycji oraz jej otoczenia, brak jakichkolwiek struktur krajobrazu mogących potencjalnie świadczyć o obecności w jej zasięgu korytarzy ekologicznych oraz jej lokalizację poza obszarowymi formami ochrony przyrody, uznaje się, że nie będzie ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.  Budowa magistrali wodociągowej nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu, a także nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska oraz niekorzystnie oddziaływać na zdrowie ludzi i zwierząt.