Udostępnienie informacji o środowisku

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie - Zadanie 1, odcinek 2 – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo)

Nr: 9603/2020

 

UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL                                                                   Warszawa, 31 lipca 2020 r.

 

INFORMACJA o wydaniu decyzji

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawy ooś informuję, że została wydana decyzja
nr 6/WOŚ/2020 z dnia 31.07.2020 r. znak: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
oraz określająca warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b i c oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II
– od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy) do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej (Bemowo) na działkach nr ew. 1/3, 23/7, 27/13, 27/5 obręb 6-12-05, nr ew. 8/7 obręb 6-12-10, nr ew. 15/6, 27, 28/7 obręb 6-13-05, nr ew. 19/2, 20/1, 30, 47/9, 48/10, 48/11 obręb 6-13-11, nr ew. 31/18, 31/20, 57/1, 57/2, 58/2, 59/5, 59/7, 69/14 obręb 6-13-13, nr ew. 1/1, 4/1, 5/1 obręb 6-14-01, nr ew. 1/1, 1/2, 9/1, 9/2, 7/15, 7/16 obręb
2-09-10
na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożony dnia 21.10.2019 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00-16:00.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Flis, tel. (22) 44 37 868

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Otrzymują:

 

 1. Pełnomocnik Krystyna Szarlik (adres w aktach sprawy)

 2. Strony postępowania wymienione w aktach sprawy (zawiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a.)

 3. a/a

  Do wiadomości:

 

 1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy,

  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa,

 4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

  ul. Nowa 5, 99-400 Łowicz.