Udostępnienie informacji o środowisku

Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasnobrodzkiej 19 (działka ew. nr 41/12 z obrębu 4-08-03), ul. Krasnobrodzkiej 2 (działka ew. nr 21/7 z obrębu 4-08-04) i ul. Rzepichy 4 (działka ew. nr 41/4 z obrębu 4-08-03) w Warszawie Dzielnicy Targówek

Nr: 9377/2020

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.73.2020.MOR                                                Warszawa, 23 lipca 2020 r.

(5)

                                                                                  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

podaję do publicznej wiadomości,

że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ul. Krasnobrodzkiej 19 (działka ew. nr 41/12 z obrębu 4-08-03, ul. Krasnobrodzkiej 2 (działka ew. nr 21/7 z obrębu 4-08-04), ul. Rzepichy 4 (działka ew. nr 41/4 z obrębu 4-08-03), w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, prowadzonym  na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO”.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku  8 – 16, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

/-/ Anna Sałata

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy