Udostępnienie informacji o środowisku

Decyzja NR 5/WOŚ/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przepompowni ścieków oraz budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Nowoczłuchowskiej

Nr: 9157/2020

 

DECYZJA NR 5/WOŚ/2020    O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH    

 Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r., poz. 256
, z późn. zm.) dalej k.p.a.;

 • art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) dalej ustawy ooś;

 • art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 j.t.);

 • upoważnienia nr UD-I-WOU-A.0052.53.2017, udzielonego uchwałą Nr 1355/2017 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2017 r.;

 • w związku z § 14 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725 j.t.);

 • art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1817 j.t.);

 • Statutu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.);

 • § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839);w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, złożonym dnia 04.11.2019 r. uzupełnionym w dniu 20.12.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,

I. STWIERDZAM BRAK POTRZEB PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na budowie: przepompowni ścieków ΣQ=490 dm3/s na dz. ew. nr 14/6 obręb 6-13-05 wraz z siecią kanalizacyjną ø 1,00 m L=50 m; ø 0,80 m L=50 m; ø 0,60m L=15 m – przelew;

 1. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 1,00 m i=1‰ L=175 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Nowoczłuchowskiej (odc. od przepompowni do projektowanego Ciągu 12 KD-D);

 2. sieci kanalizacji ogólnospławnej  ø 0,80 m i=1‰ L=670 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Projektowanej 12KD-D; 14 KD-L i ul. Szeligowskiej od kanału ø 1,00 m
  w ul. Nowoczłuchowskiej – do wysokości projektowanej stacji mata C1;

 3. kanału ogólnospławnego ø 0,80 m i=6,8‰ L=45 m w ul. Szeligowskiej – przejście przez tunel metra i projektowanej stacji C1;

 4. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,80 m i=1‰ L=450 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego tunelu metra do projektowanej ulicy 8 KD-L;

 5. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,40 m i=2,5‰ L=390 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanej ulicy 8 KD-L do trasy S-8;

 6. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=260 m wraz z odcinkami sieci w projektowanej ul. Nowoczłuchowskiej na odc. od kan. Ø 1,00 m w kierunku stacji metra C1;

 7. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=240 m wraz z odc. sieci w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego kanału ø 0,80 m w projektowanej ul. 14 KD-L
  w kierunku ul. Lazurowej do wysokości dz. ew. nr 19/3 z obrębu 6-13-05;

 8. sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci ø 0,60 m i=3‰ L=430 m
  w projektowanej ul. 8 KD-L na odcinku od ul. 9KD-L do ul. Szeligowskiej;

  w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków, którego Inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

II.            OKREŚLAM: istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w piśmie z dnia 20.05.2020 r. znak: WOOŚ-I.4220.114. 2020.AST.3:

  1. w trakcie prac budowlanych zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

 1. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
  lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania
  i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie z dnia 09.04.2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.106.2020.KP:

  1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

  2. materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

  3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;

  4. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;

  5. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

  6. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;

  7. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

  8. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
   w technologii igłofiltrów, ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;

  9. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych,
   a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

  10. na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do przewoźnych toalet, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty;

 2. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

  3.1.   ograniczyć czas pracy urządzeń i ruch pojazdów do niezbędnego minimum; wyłączać silnik w czasie przerw w pracy;

  3.2.   materiały sypkie i pylące transportować pod przykryciem, samochodami wyposażonymi w plandeki;

  3.3.   materiały sypkie składować na placu budowy w kontenerach/pojemnikach lub pod przykryciem;

  3.4.   cięcie elementów betonowych wykonać metodą „na mokro” w celu ograniczenia pylenia;

  3.5.           utrzymywać teren prac w czystości;

  3.6.   zaplecze budowy, w miarę możliwości, zlokalizować jak najdalej od istniejącej zabudowy;

  3.7.           myć koła samochodów wyjeżdżających z placu budowy;

  3.8.   zraszać wodą powierzchnie komunikacyjne w okresach suchych w celu ograniczenia pylenia;

  Charakterystyka przedsięwzięcia, będąca załącznikiem, stanowi integralną część niniejszej decyzji oraz określa zakres i sposób realizacji ww. przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowana przez Rafała Kierskiego, wystąpiła z wnioskiem złożonym dnia 04.11.2019 r. uzupełnionym w dniu 20.12.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: 

 1. przepompowni ścieków ΣQ=490 dm3/s na dz. ew. nr 14/6 obręb 6-13-05 wraz z siecią kanalizacyjną ø 1,00 m L=50 m; ø 0,80 m L=50 m; ø 0,60m L=15 m – przelew;

 2. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 1,00 m i=1‰ L=175 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Nowoczłuchowskiej (odc. od przepompowni do projektowanego Ciągu 12 KD-D);

 3. sieci kanalizacji ogólnospławnej  ø 0,80 m i=1‰ L=670 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Projektowanej 12KD-D; 14 KD-L i ul. Szeligowskiej od kanału ø 1,00 m
  w ul. Nowoczłuchowskiej – do wysokości projektowanej stacji mata C1;

 4. kanału ogólnospławnego ø 0,80 m i=6,8‰ L=45 m w ul. Szeligowskiej – przejście przez tunel metra i projektowanej stacji C1;

 5. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,80 m i=1‰ L=450 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego tunelu metra do projektowanej ulicy 8 KD-L;

 6. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,40 m i=2,5‰ L=390 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanej ulicy 8 KD-L do trasy S-8;

 7. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=260 m wraz z odcinkami sieci w projektowanej ul. Nowoczłuchowskiej na odc. od kan. Ø 1,00 m w kierunku stacji metra C1;

 8. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=240 m wraz z odc. sieci w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego kanału ø 0,80 m w projektowanej ul. 14 KD-L
  w kierunku ul. Lazurowej do wysokości dz. ew. nr 19/3 z obrębu 6-13-05;

 9. sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci ø 0,60 m i=3‰ L=430 m
  w projektowanej ul. 8 KD-L na odcinku od ul. 9KD-L do ul. Szeligowskiej;

  w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków.

  Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś do wniosku dołączono:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 • mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 • odpis pełnomocnictwa dla Rafała Kierskiego do występowania w imieniu Inwestora;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

 • kopie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów.

  Przy piśmie złożonym dnia 20.12.2019 r. przedłożono uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia, w postaci papierowej i elektronicznej wraz z poprawionym wnioskiem oraz mapę ewidencyjną w skali 1:1000. 

  Organ dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia, przeanalizował wszystkie zamierzenia opisane w przedłożonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji. W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na realizację sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,
  z wyłączeniem a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków
  , zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś i w związku z tym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 k.p.a., zgodnie z którym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
  W związku z powyższym, strony w niniejszym postępowaniu są skutecznie zawiadamiane
  o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy (http://eto.um.warszawa.pl/), dostępnej również na monitorach dotykowych, znajdujących się m.in. w siedzibach Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, a także przez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.  

  Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a., Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, pismem z dnia 20.01.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL (nr pisma w sprawie: 4) powiadomił Strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag i wniosków.

  Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

  -    pismem z dnia 20.01.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL (nr pisma w sprawie: 6), zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

  -    pismem z dnia 20.01.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL (nr pisma w sprawie: 5) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,

  -    pismem z dnia  20.01.2020 r., znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL (nr pisma w sprawie 7) zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

  o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
  na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
  na środowisko. W dniu 06.04.2020 r. Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pismem znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL (nr pisma w sprawie 10) przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oświadczenie wraz z uzasadnieniem  zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, na podstawie: -      art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,-      art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, -      art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

przeanalizowali m.in.: 

 • materiał dowodowy dostarczony przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy wniosku o wydanie opinii,

 • kwalifikację przedsięwzięcia przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,

 • charakter i wielkość inwestycji:

  Budowa:

 1. przepompowni ścieków ΣQ=490 dm3/s na dz. ew. nr 14/6 obręb 6-13-05 wraz z siecią kanalizacyjną ø 1,00 m L=50 m; ø 0,80 m L=50 m; ø 0,60m L=15 m – przelew;

 2. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 1,00 m i=1‰ L=175 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Nowoczłuchowskiej (odc. od przepompowni do projektowanego Ciągu 12 KD-D);

 3. sieci kanalizacji ogólnospławnej  ø 0,80 m i=1‰ L=670 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Projektowanej 12KD-D; 14 KD-L i ul. Szeligowskiej od kanału ø 1,00 m
  w ul. Nowoczłuchowskiej – do wysokości projektowanej stacji mata C1;

 4. kanału ogólnospławnego ø 0,80 m i=6,8‰ L=45 m w ul. Szeligowskiej – przejście przez tunel metra i projektowanej stacji C1;

 5. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,80 m i=1‰ L=450 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego tunelu metra do projektowanej ulicy
  8 KD-L;

 6. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,40 m i=2,5‰ L=390 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanej ulicy 8 KD-L do trasy S-8;

 7. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=260 m wraz z odcinkami sieci
  w projektowanej ul. Nowoczłuchowskiej na odc. od kan. Ø 1,00 m w kierunku stacji metra C1;

 8. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=240 m wraz z odc. sieci w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego kanału ø 0,80 m w projektowanej ul. 14 KD-L
  w kierunku ul. Lazurowej do wysokości dz. ew. nr 19/3 z obrębu 6-13-05;

 9. sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci ø 0,60 m i=3‰ L=430 m
  w projektowanej ul. 8 KD-L na odcinku od ul. 9KD-L do ul. Szeligowskiej;

 • usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa i możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym m.in. wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód;

 • wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia;

 • powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
  o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
  w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
  z planowanym przedsięwzięciem;

 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu;

 • wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody, w szczególności obszary Natura 2000;

 • przewidywane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko.

  W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią z dnia 20.05.2020 r., znak: WOOŚ-I.4220.114.2020.AST.3 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na „(…) konieczność określenia w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś”. W uzasadnieniu swojej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, iż „Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.  

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, opinią z dnia 10.02.2020 r., znak: ZNS.7121.1.3.2020.1.JR stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu swojej opinii wskazał „Biorąc pod uwagę skalę inwestycji oraz poprawę jakości systemu odbioru ścieków bytowych na przedmiotowym terenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w m.st. Warszawie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.  

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 09.04.2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.106.2020.KP, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na „(…) konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś (…)”. Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził „(…) brak możliwości  wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko”.

  Organ wnikliwie rozpatrzył przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał w niniejszej decyzji warunki
  i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, co szczegółowo uzasadnił w niniejszej decyzji. 

  Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pismem z dnia 10.06.2020 r. znak UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL (nr pisma w sprawie 13) powiadomił strony, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Organ, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozważył informacje zawarte we wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opiniach właściwych organów oraz dokonał stosownej oceny przedsięwzięcia,
kierując się kryteriami
i uwarunkowaniami wymienionymi
w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj.:Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
 

 • planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przepompowni ścieków wraz
  z przewodami tłocznymi i włączeniem ich do sieci kanalizacji ogólnospławnej
  w projektowanej ul. Nowoczłuchowskiej w rejonie ul. Lazurowej oraz budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości. Ścieki i wody opadowe zostaną skierowane do miejskiego systemu kanalizacyjnego, a za jego pośrednictwem do oczyszczalni ścieków „Czajka”;

 • przepompownia ścieków Q=490 dm3/s została zaprojektowana w formie komory żelbetowej o przekroju prostokątnym, o wymiarach zewnętrznych 10,5 m x 8,0 m,
  w wykopie otwartym szalowanym grodzicami. Przepompownia będzie bezobsługowa, zautomatyzowana z możliwością zdalnego sterowania i monitorowania. Na terenie przepompowni zaprojektowano budynek typu kontenerowego z częścią socjalną
  i częścią techniczną. W ramach przepompowni zostały przewidziane: dwie komory pomp (3 pompy zatapialne w każdej z komór), pomieszczenie nad komorami służące do obsługi pomp, komorę zasuw i przepływomierzy oraz komorę rozprężną na odpływie do kanału odpływowego. Przepompownia będzie posiadała podstawowe i rezerwowe zasilanie energetyczne. Na teren przepompowni doprowadzone zostanie przyłącze wodociągowe. Dla komór ścieków zaprojektowano dwustopniową instalację dezodoracji składającą się z: płuczki z wypełnieniem mineralnym oraz skrubera wypełnionego wsadem sorbcyjnym. Sygnały odzwierciedlające pracę pompowni ścieków w warunkach normalnych i awaryjnych będą przekazywane w sposób ciągły do Centralnej Dyspozytorni Zakładu Pomp Kanałowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
  i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Transmisja danych o pracy pompowni umożliwi jej kontrolę i zdalne sterowanie;

 • projektowana sieć kanalizacyjna będzie miała za zadanie odbiór ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie inwestycji oraz odbiór części wód opadowych z powierzchni ulic. Sieć kanalizacyjna będzie posadowiona na głębokości 2,50-9,87 m p.p.t. Odcinki sieci będą układane w wykopie otwartym i metodą bezwykopową. W ul. Szeligowskiej, z uwagi na lokalizację sieci kanalizacyjnej w wąskiej jezdni ulicy o dużym natężeniu ruchu, planuje się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi. W ul. Nowoczłuchowskiej oraz projektowanych drogach 12KD-D, 14KD-D i 8KD-D, z uwagi na lokalizację kanałów w nowo projektowanych drogach oraz, z uwagi na możliwość realizacji przed ułożeniem nawierzchni i uwarunkowania terenowe, możliwa jest realizacja kanału w umocnionym wykopie wąskoprzestrzennym. Na projektowanych odcinkach sieci zaplanowano prefabrykowane żelbetowe studnie rewizyjne;

 • inwestycja będzie realizowana na działkach nr ew. 4/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 obręb 6-13-01; nr ew. 2/2, 8/2, 9/2, 16/1, 16/2, 16/3 obręb 6-13-02, nr ew. 1/3, 1/4, 1/5, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 obręb 6-13-03; nr ew. 4/1, 4/2, 12/1; 12/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 obręb 6-13-04; nr ew. 2/15, 2/16, 2/17, 3/1, 6/10, 8, 9, 10, 11, 12/4, 14/4, 14/6, 14/7, 15/3, 16, 28/3, 28/5 obręb 6-13-05; nr ew. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 17/1, 17/2 obręb 6-13-06 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;

 • planowane przedsięwzięcie stanowi miejską inwestycję liniową o łącznej długości
  ok. L=2 775 m
  . Po zrealizowaniu zamierzenia powierzchnia terenu zajęta na potrzeby lokalizacji przepompowni i ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie ok. 2 500 m2;

 • inwestycja realizowana będzie na terenie niezagospodarowanym oraz terenie z nieliczną zabudową typu jednorodzinnego oraz noworealizowaną zabudową wielorodzinną w rejonie ul. Szeligowskiej. Pozostały teren użytkowany jest rolniczo, działki przewidziane pod zabudowę stanowią nieużytki.  

  1. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
   o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
   w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
   z planowanym przedsięwzięciem:

 

 • planowana inwestycja powiązana będzie z infrastrukturą drogową ze względu na lokalizację sieci w obrębie dróg. Na obszarze przedmiotowej inwestycji planowana jest docelowo realizacja zabudowy mieszkaniowej, obiektów biurowo-handlowych, magazynowych oraz towarzyszącej jej miejskiej infrastruktury inżynieryjnej: sieci ciepłowniczej 2xDN 400 mm oraz magistrali wodociągowej DN 800 mm.

  W przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ww. planowanych obiektów może wystąpić skumulowanie, przemijające oddziaływanie wynikające z prowadzenia prac budowlanych, takie jak: utrudnienia w ruchu pojazdów, czy hałas związany z pracą sprzętu budowlanego. Oddziaływanie to będzie miało miejsce jedynie w trakcie prowadzenia robót, tj. w porze dziennej;  

  1. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody
   i powierzchni ziemi:

 • w obrębie planowanej inwestycji występują zadrzewienia w postaci typowej zieleni przyulicznej (klony, dęby, graby, lipy, brzozy oraz akacje). Na terenie zabudowanych posesji prywatnych występują ozdobne formy drzew iglastych. Pokrycie szatą roślinną
  w liniach rozgraniczających ul. Szeligowskiej jest niewielkie, drzewa występują poza pasem drogowym, na terenie działek prywatnych i bezpośrednio nie kolidują
  z planowaną inwestycją. Nie przewiduje się konieczności wycinki drzew i krzewów;

 • realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe;

 • na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie
  na: energię elektryczną, paliwa do maszyn i pojazdów oraz typowe dla tego
  rodzaju inwestycji surowce i materiały budowlane. Z uwagi na zastosowanie studni betonowych prefabrykowanych oraz gotowej mieszanki betonowej, w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia wody do celów technologicznych.

  1. emisji i występowania innych uciążliwości:

 • etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu dowożących materiały budowlane, a także powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Uciążliwości te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych;

 • w celu zredukowania emisji hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery, użytkowany
  będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym, a roboty budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej;  

 • na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu mogą być pompy zatapialne oraz urządzenia wentylacyjne zamontowane w przepompowni ścieków „Człuchowska”.
  Umieszczenie urządzeń w obiekcie zamkniętym, pod powierzchnią terenu, w znacznym stopniu zredukuje hałas przez nie wytwarzany. Wartości progowe poziomu hałasu, zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej, nie będą przekraczane po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji; 

 • zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, w trakcie realizacji inwestycji może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów. Prace odwodnieniowe prowadzone będą przy użyciu igłofiltrów. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub studni bezodpływowych, a następnie wywożona taborem asenizacyjnym poza teren inwestycji;

 • zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia budowa odcinków kanalizacji w rejonie istniejącej ul. Szeligowskiej spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z tym, na czas realizacji inwestycji, zostanie opracowany tymczasowy projekt organizacji ruchu, w którym zapewnione będą przejścia dla pieszych i dojazdy do zabudowy;

 • na terenie objętym opracowaniem brak jest miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nieczystości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Realizacja planowanej inwestycji umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych;

 • na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało emisji zanieczyszczeń chemicznych, ani energii do środowiska;

  1. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji
   i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

 • zastosowanie szczelnych połączeń rur kanalizacyjnych, a także wysoka, potwierdzona stosownymi certyfikatami jakość użytych materiałów oraz stosowana technologia realizacji inwestycji, wykluczają możliwość wystąpienia awarii;

 • z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami objętymi prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi, stwierdzić można, że ryzyko wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej jest pomijalnie małe;

 • realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru;

 • możliwe do wystąpienia niespodziewane i ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu nie powinny wpłynąć na realizację i funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz pogorszyć jego oddziaływania na różnorodność biologiczną i inne elementy środowiska;

  1.   przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko,
   w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie;

 • zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
  2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
  U. z 2020 r., poz. 10), na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady wymienione w tabeli poniżej:

 

kod odpadu

rodzaj odpadu

przewidywana ilość odpadów

17 05 04

gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione
w 17 05 03

3 300 m3

17 03 02

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

36 m3

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

 

75 m3

17 01 82

inne niewymienione odpady

 

 • powstałe w czasie prac budowlanych odpady będą zbierane w sposób selektywny
  i na bieżąco przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

 • w fazie realizacji inwestycji, na terenie zaplecza technicznego, powstawać będą ścieki socjalno-bytowe. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w kontenery sanitarne oraz kabiny WC, z których ścieki będą odbierane przez uprawnione podmioty;

 • wszystkie odpady, jakie powstaną na etapie budowy będą magazynowane
  w odpowiednio przygotowanych miejscach oraz zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.);

 • zgodnie z dokumentacją, ścieki i wody opadowe odprowadzane przez projektowaną sieć kanalizacyjną oraz tłoczone przez projektowaną przepompownię, zostaną skierowane do miejskiego systemu kanalizacyjnego, a za jego pośrednictwem do oczyszczalni ścieków Czajka”, gdzie nastąpi ich oczyszczenie. Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, w obrębie których została zlokalizowana;

 • z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie eksploatacji wykonane obiekty budowlane nie będą powodowały emisji zanieczyszczeń chemicznych, ani energii do środowiska;

 • biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania powstających na etapie realizacji
  przedsięwzięcia odpadów
  , nie przewiduje się ich negatywnego wpływu na środowisko;

  1. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

 • z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie stanowiło zagrożenie dla zdrowia ludzi. Utrudnienia dla ludności wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji.

  1. Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniającym:

   1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

 • przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  w tym siedliskami łęgowymi oraz poza ujściami rzek;

 • poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym lokalnie lekko napiętym nawiercono na głębokości 4,7-6,6 m p.p.t. (103,17-105,97 m wg. Kronsztad). Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, w trakcie realizacji inwestycji może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów. Prace odwodnieniowe prowadzone będą przy użyciu igłofiltrów. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub studni bezodpływowych, a następnie wywożona taborem asenizacyjnym poza teren inwestycji;

   1. obszary wybrzeży i środowisko morskie:

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży;

   1. obszary górskie lub leśne:

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi;

   1. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

 

 • z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych;

   1. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i  zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
    w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

 • planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 j.t.);

 • najbliższy obszar chroniony – Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się w odległości ok. 2,5 km na północny-zachód od granic terenu planowanej inwestycji. Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Puszcza Kampinoska PLC140001, znajduje się w odległości ok. 6,5 km na północny-zachód od granic terenu planowanej inwestycji;

 • biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone wśród terenów już częściowo przekształconych antropogenicznie, stwierdza się, że realizacja
  i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie
  będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 – Puszcza Kampinoska PLC140001 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również znacząco negatywnie na przyrodę Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe (nie występują w sąsiedztwie inwestycji);

   1. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

 • inwestycja będzie realizowana na terenie, dla którego ze względu na uciążliwości hałasowe został utworzony obszar ograniczonego użytkowania, uchwałą Nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
  w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2011 r., Nr 128, poz. 4086 z późn. zm.), poza strefami Z1 i Z2;

 • z ww. uchwały wynika, że na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie nie występują ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z terenu;

 • na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu mogą być pompy zatapialne oraz urządzenia wentylacyjne zamontowane w przepompowni ścieków „Człuchowska”.
  Umieszczenie urządzeń w obiekcie zamkniętym, pod powierzchnią terenu, w znacznym stopniu zredukuje hałas przez nie wytwarzany. Wartości progowe poziomu hałasu, zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej, nie będą przekraczane po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji
  ;

   1. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

 • z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

   1. gęstość zaludnienia:

 • gęstość zaludnienia w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wynosi ok. 4.967 os./km2
  (wg danych GUS za 2019 r.);

 • na obszarze przedmiotowej inwestycji planowana jest docelowo realizacja zabudowy mieszkaniowej, obiektów biurowo-handlowych, magazynowych oraz towarzyszącej jej miejskiej infrastruktury inżynieryjnej;

   1. obszary przylegające do jezior:

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior;

   1. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

 • przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej;

   1. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

 • przedsięwzięcie będzie realizowane:

 • na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW200017272849, Dopływ spod Ożarowa Maz.;

 • w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW200065, położonej na obszarze regionu Środkowej Wisły;

 • dla JCWP Dopływ spod Ożarowa Maz. stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występują presje: komunalna, przemysłowa, rolnictwo. Z uwagi na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027;

 • nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy
  i ilościowy wód powierzchniowych;

 • dla JCWPd stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone;

 • realizacja inwestycji pozwoli na zabezpieczenie środowiska wodnego przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

  1. Rodzajem, cechami i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
   do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 uzasadnienia niniejszej decyzji oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikającymi z:

   1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

 • zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji;

  1. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

 • planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski, z uwagi
  na lokalny zasięg oddziaływania nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym;

    1. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

 • z przedłożonej dokumentacji wynika, że brak jest możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności; planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko;

    1. prawdopodobieństwa oddziaływania:

 • z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie realizacji planowanej inwestycji, istnieje prawdopodobieństwo występowania oddziaływań spowodowanych emisją hałasu do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzaniem ścieków i odpadów;

 • bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się
  do najbliższego otoczenia;

    1. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

 • oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe
  i  ustąpią po zakończeniu prac budowlanych;

 • eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska;

    1.   powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
     o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
     w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
     z planowanym przedsięwzięciem;

 • planowana inwestycja będzie powiązana częściowo z innymi przedsięwzięciami
  (m.in. istniejącą i planowaną zabudową oraz drogami, planowaną siecią ciepłowniczą oraz magistralą wodociągową). Jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. Jedynie w przypadku jednoczesnej realizacji wszystkich ww. planowanych obiektów może wystąpić przemijające oddziaływanie wynikające z prowadzenia prac budowlanych, takie jak: utrudnienia
  w ruchu pojazdów, czy hałas związany z pracą sprzętu budowlanego;  

    1.   możliwości ograniczenia oddziaływania;

 • w celu ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  na etapie budowy, zastosowane zostaną m.in. następujące rozwiązania chroniące środowisko:

 • wykorzystywanie wyłącznie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
  o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń powietrza i hałasu,

 • ograniczenie wykonywania robót budowlanych do pory dziennej,

 • właściwa organizacja pracy na terenie budowy, zapewniająca ograniczenie pracy urządzeń i ruchu pojazdów do niezbędnego minimum,

 • właściwa organizacja robót i lokalizacji zaplecza budowy i bazy sprzętowej tak, aby zminimalizować szkodliwość ewentualnych wycieków eksploatacyjnych i awaryjnych
  - poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową,

 • magazynowanie materiałów sypkich pod przykryciem, jeśli możliwe w opakowaniach fabrycznych,

 • transportowanie materiałów sypkich pod przykryciem, pojazdami wyposażonymi
  w plandeki,

 • wykonywanie prac ziemnych oraz przeładunku materiałów sypkich w sposób ograniczający wprowadzanie pyłu do powietrza,

 • cięcie elementów betonowych metodą „na mokro”,

 • zbieranie odpadów w sposób selektywny i przekazywanie ich na bieżąco uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,

 • opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, w którym zapewnione będą przejścia dla pieszych i dojazdy do zabudowy;

 • zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w pasie frontu robót w części nadziemnej i podziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w rejonie zbliżeń trasy kanałów do pni drzew, wykonywanie prac przewiertem, bez naruszenia systemu korzeniowego;

 • w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić przy użyciu igłofiltrów. Wodę z odwodnienia będzie odprowadzana do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub studni bezodpływowych, a następnie wywożona taborem asenizacyjnym poza teren inwestycji;

 • wszystkie wbudowywane materiały muszą spełniać warunki określone w normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

 • w celu ograniczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  na etapie
  eksploatacji, pompy zatapialne oraz urządzenia wentylacyjne zamontowane
  w przepompowni ścieków „Człuchowska” umieszczone zostaną w obiekcie zamkniętym, pod powierzchnią terenu, co w znacznym stopniu zredukuje hałas przez nie wytwarzany, a wartości progowe poziomu hałasu, zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej, nie będą przekraczane; 

 Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, charakter i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, że oddziaływania jakie mogą powstać w wyniku jego realizacji, nie będą stanowić znaczącej uciążliwości dla środowiska. W związku z powyższym oraz opiniami   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznano, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji oraz nakładając obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także określając wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Wobec powyższego, działając w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożonym w dniu 04.11.2019 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, dysponując kartą informacyjną przedsięwzięcia, o której mowa w art. 62a ustawy ooś, niniejszą decyzją stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpiło stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz opiniach właściwych organów i ustaleń wynikających z przeprowadzonego postępowania. Analiza kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia
w wariancie zaproponowanym przez Inwestora, niepowodującym, jak wynika z przywołanych dokumentów, oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest Prezydent m.st. Warszawy. Niniejsze rozstrzygnięcie, zgodnie z art. 104 k.p.a. kończy sprawę. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-371 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Stosownie do art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) 04.11.2019 r., na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł, za wydanie niniejszej decyzji.

 Załącznik do decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 5/WOŚ/2020 z dn. 03 lipca 2020 r. Znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie:

 1. przepompowni ścieków ΣQ=490 dm3/s na dz. ew. nr 14/6 obręb 6-13-05 wraz z siecią kanalizacyjną ø 1,00 m L=50 m; ø 0,80 m L=50 m; ø 0,60m L=15 m – przelew;

 2. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 1,00 m i=1‰ L=175 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Nowoczłuchowskiej (odc. od przepompowni do projektowanego Ciągu
  12 KD-D);

 3. sieci kanalizacji ogólnospławnej  ø 0,80 m i=1‰ L=670 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Projektowanej 12 KD-D; 14 KD-L i ul. Szeligowskiej od kanału ø 1,00 m
  w ul. Nowoczłuchowskiej – do wysokości projektowanej stacji mata C1;

 4. kanału ogólnospławnego ø 0,80 m i=6,8‰ L=45 m w ul. Szeligowskiej – przejście przez tunel metra i projektowanej stacji C1;

 5. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,80 m i=1‰ L=450 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego tunelu metra do projektowanej ulicy 8 KD-L;

 6. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,40 m i=2,5‰ L=390 m wraz z odcinkami sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanej ulicy 8 KD-L do trasy S-8;

 7. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=260 m wraz z odcinkami sieci
  w projektowanej ul. Nowoczłuchowskiej na odc. od kan. Ø 1,00 m w kierunku stacji metra C1;

 8. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=240 m wraz z odc. sieci
  w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego kanału ø 0,80 m w projektowanej
  ul. 14 KD-L w kierunku ul. Lazurowej do wysokości dz. ew. nr 19/3 z obrębu 6-13-05;

 9. sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci ø 0,60 m i=3‰ L=430 m
  w projektowanej ul. 8 KD-L na odcinku od ul. 9KD-L do ul. Szeligowskiej;

  na działkach nr ew. 4/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 obręb 6-13-01; nr ew. 2/2, 8/2, 9/2, 16/1, 16/2, 16/3 obręb 6-13-02, nr ew. 1/3, 1/4, 1/5, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 obręb 6-13-03; nr ew. 4/1, 4/2, 12/1; 12/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 obręb 6-13-04; nr ew. 2/15, 2/16, 2/17, 3/1, 6/10, 8, 9, 10, 11, 12/4, 14/4, 14/6, 14/7, 15/3, 16, 28/3, 28/5 obręb 6-13-05; nr ew. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 17/1, 17/2 obręb 6-13-06 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
  i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków.

  Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi i włączeniem ich do sieci kanalizacji ogólnospławnej w projektowanej
  ul. Nowoczłuchowskiej w rejonie ul. Lazurowej oraz budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Inwestycja będzie realizowana na terenie niezagospodarowanym oraz terenie z nieliczną zabudową typu jednorodzinnego oraz noworealizowaną zabudową wielorodzinną w rejonie ul. Szeligowskiej, na działkach nr ew.
  4/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 obręb 6-13-01; nr ew. 2/2, 8/2, 9/2, 16/1, 16/2, 16/3 obręb 6-13-02,
  nr ew. 1/3, 1/4, 1/5, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 obręb 6-13-03; nr ew. 4/1, 4/2, 12/1; 12/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 obręb 6-13-04; nr ew. 2/15, 2/16, 2/17, 3/1, 6/10, 8, 9, 10, 11, 12/4, 14/4, 14/6, 14/7, 15/3, 16, 28/3, 28/5 obręb 6-13-05; nr ew. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 17/1, 17/2 obręb 6-13-06 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
  Po zrealizowaniu zamierzenia powierzchnia terenu zajęta na potrzeby lokalizacji przepompowni i ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie ok. 2 500 m2.  Przepompownia ścieków Q=490 dm3/s została zaprojektowana w formie komory żelbetowej o przekroju prostokątnym, o wymiarach zewnętrznych 10,5 m x 8,0 m, w wykopie otwartym szalowanym grodzicami. Przepompownia będzie bezobsługowa, zautomatyzowana z możliwością zdalnego sterowania i monitorowania. Na terenie przepompowni zaprojektowano budynek typu kontenerowego z częścią socjalną i częścią techniczną. W ramach przepompowni zostały przewidziane: dwie komory pomp (3 pompy zatapialne w każdej z komór), pomieszczenie nad komorami służące do obsługi pomp, komorę zasuw i przepływomierzy oraz komorę rozprężną na odpływie do kanału odpływowego. Przepompownia będzie posiadała podstawowe i rezerwowe zasilanie energetyczne. Na teren przepompowni doprowadzone zostanie przyłącze wodociągowe. Dla komór ścieków zaprojektowano dwustopniową instalację dezodoracji składającą się z: płuczki z wypełnieniem mineralnym oraz skrubera wypełnionego wsadem sorbcyjnym. Sygnały odzwierciedlające pracę pompowni ścieków w warunkach normalnych i awaryjnych będą przekazywane w sposób ciągły do Centralnej Dyspozytorni Zakładu Pomp Kanałowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Transmisja danych o pracy pompowni umożliwi jej kontrolę i zdalne sterowanie. Ponadto w ramach inwestycji zrealizowana zostanie sieć kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Nowoczłuchowskiej i Szeligowskiej wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości o łącznej długości wynoszącej ok. 2 775 m. Podziemna infrastruktura techniczna będzie służyła do odbioru ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie inwestycji oraz do odbioru części wód opadowych z powierzchni ulic. Ścieki i wody opadowe zostaną skierowane do miejskiego systemu kanalizacyjnego, a za jego pośrednictwem do oczyszczalni ścieków „Czajka”.  Głębokość posadowienia linii kanalizacyjnej wyniesie od 2,50 m p.p.t do 9,87 m p.p.t. Odcinki sieci będą układane w wykopie otwartym i metodą bezwykopową.
  W ul. Szeligowskiej, z uwagi na lokalizację sieci kanalizacyjnej w wąskiej jezdni ulicy o dużym natężeniu ruchu, planuje się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi. W ul. Nowoczłuchowskiej oraz projektowanych drogach 12KD-D, 14KD-D i 8KD-D, z uwagi na lokalizację kanałów w nowo projektowanych drogach oraz, z uwagi na możliwość realizacji przed ułożeniem nawierzchni i uwarunkowania terenowe, możliwa jest realizacja kanału w umocnionym wykopie wąskoprzestrzennym. Na projektowanych odcinkach sieci zaplanowano prefabrykowane żelbetowe studnie rewizyjne.
  Poziom wód gruntowych na terenie przedsięwzięcia znajduje się na głębokości 4,7-6,6 m p.p.t. (103,17-105,97 m wg. Kronsztad). W przypadku zaistnienia konieczności odwodnienia dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą przy użyciu igłofiltrów. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do istniejących kanałów lub studni bezodpływowych, a następnie wywożona taborem asenizacyjnym poza teren inwestycji. Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą z eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu dowożących materiały budowlane, a także powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Uciążliwości te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu mogą być pompy zatapialne oraz urządzenia wentylacyjne zamontowane w przepompowni ścieków „Człuchowska”. Umieszczenie urządzeń w obiekcie zamkniętym, pod powierzchnią terenu, w znacznym stopniu zredukuje hałas przez nie wytwarzany Wartości progowe poziomu hałasu, zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej, nie będą przekraczane po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji W obrębie planowanej inwestycji występują zadrzewienia w postaci typowej zieleni przyulicznej (klony, dęby, graby, lipy, brzozy oraz akacje). Nie przewiduje się konieczności wycinki drzew i krzewów; Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska. Realizacja planowanej inwestycji umożliwi odprowadzanie ścieków z posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na likwidację szamb.