Udostępnienie informacji o środowisku

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr 49/2020 zezwalającej na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 17 (działka ew. nr 26/31 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Nr: 8649/2020

Warszawa, 10 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.38.2020.MOR                                              

(11)                                                                                                                                                                                                 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 07.07.2020 r. została wydana decyzja Nr 49/2020, znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.38.2020.MOR(10) zezwalająca na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kondratowicza 17 (działka ew. nr 26/31 z obrębu 4-08-07),  w m. st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od  8 do 16.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu.

 

 z up. Zarządu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

/-/Anna Sałata

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy