Udostępnienie informacji o środowisku

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i przeprowadzenia oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasnobrodzkiej 19 (działka ew. nr 41/12 z obrębu 4-08-03) i ul. Krasnobrodzkiej 2 (działka ew. nr 21/7 z obrębu 4-08-04), ul. Rzepichy 4 (działka ew. nr 41/4 z obrębu 4-08-03) w m. st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Nr: 8328/2020

Warszawa, 2 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.73.2020.MOR

(3)                                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

podaję do publicznej wiadomości,

 

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Krasnobrodzkiej 19 (działka ew. nr 41/12 z obrębu 4-08-03), ulicy Krasnobrodzkiej 2 (działka ew. nr 21/7 z obrębu 4-08-04), ulicy Rzepichy 4 (działka ew. nr 41/4 z obrębu 4-08-03) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanych do usunięcia drzew na dzień 22.07.2020 r. na godzinę 10.00.

Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, pok. 404 (IV piętro).              

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

/-/ Anna Sałata

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

dla Dzielnicy Targówek m.st Warszawy