Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała nr 1352/21 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z 20 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024 pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz

Nr: 14714/2021

UCHWAŁA NR 1352/21

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 20 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz w latach 2021-2024”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 oraz 1535) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725 j.t.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 1329/21 Zarządu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
5 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2021 - 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz w latach 2021-2024”, wprowadza się następujące zmiany.

2. Załącznik do uchwały nr 1329/21 stanowiący ogłoszenie o otwartym konkursie ofert otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl/waw/ngo oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.