Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2021-2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz w latach 2021-2024"

Nr: 13868/2021

UCHWAŁA NR 1329/21  Zarządu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z 5 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2021 – 2024 pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz w latach 2021-2024”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 oraz 1535) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725 j.t.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
w latach 2021 - 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży w Dzielnicy Żoliborz w latach 2021-2024”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 4 ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl/waw/ngo oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy /-/ Paweł Michalec