Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne

Nr: 1147/2021

Uchwała nr 4307/2021
Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 
z 27 stycznia 2021 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r., poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 4043/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2020 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 50.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 4307/2021 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z 27.01.2021 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych w roku 2021

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2021

1.

Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”

Organizacja turniejów sportowych

10.000,00 zł

Dział 926
Rozdział 92605
§ 2360

2.

Międzyszkolny  Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa”

Halowe Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt

10.000,00 zł

Dział 926
Rozdział 92605
§ 2360

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Praga Północ Warszawa

Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ORGANIZACJA  TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.WARSZAWY O CHARAKTERZE LOKALNYM

10.000,00 zł

Dział 926
Rozdział 92605
§ 2360

4.

Fundacja „HUTNIK 1957”

Stalowe Zawody 2021 by Hutnik

10.000,00 zł

Dział 926
Rozdział 92605
§ 2360

5.

Stowarzyszenie Grom

Wielka Czysta Gra im. Eusebio na Pradze Północ

10.000,00 zł

Dział 926
Rozdział 92605
§ 2360

                             Podsumowanie

50.000,00 zł