Linki ułatwień dostępu Przejdź do treści

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2021 roku

Nr: 16571/2020

Uchwała Nr 88/355/2020

Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

z dnia 14 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2021 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 15 ust. 2a-b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r. poz. 6725).

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w roku 2021 w następującym składzie:

1)        Bożena Mazurkiewicz – Przewodnicząca komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

2)        Sylwia Chudek – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

3)        Włodzimierz Kasprzycki – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

4)        Andrzej Kusyk – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 2.

Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, przeprowadzanych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2021 roku.

§ 3.

W razie nieobecności Przewodniczącej komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje ją Sylwia Chudek – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 5.

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu  

/-/ Agnieszka Kądeja                                                               

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.