Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 980/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 28 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2020 roku

Nr: 9438/2020

GP-OR.0050.980.2020

ZARZĄDZENIE NR 980/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 28 lipca 2020 r.

 zmieniające

zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w 2020 roku pod nazwą:

„Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

w okresie ferii letnich w 2020 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688[1]), zarządza się, co następuje:

 § 1.  W zarządzeniu nr 706/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku” wprowadza się następujące zmiany:

 1)      w § 2 zarządzenia kwotę „18.000,00 zł” zastępuje się kwotą „0,00 zł”

 2)      w związku z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta, w załączniku do ww. zarządzenia skreśla się pozycję nr 1:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

 

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Kolonie w Rimini

18 000,00 zł

Dział 854

Rozdział 85412

§ 2360

18 000,00 zł

                                                            Podsumowanie

18 000,00 zł

 

18 000,00 zł

             

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                  /-/ Marcin Wojdat

                                                                                             Sekretarz m.st. Warszawy

[1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570; Dz. U. z 2020 r. poz. 284.