Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”

Nr: 9407/2020

ZARZĄDZENIE NR 976/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2020-2022 pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 682/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2020 -2022 pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”, wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 355 940 zł.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY Marcin Wojdat Sekretarz m.st. Warszawy