Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zmiana uchwały w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku

Nr: 9286/2020

UCHWAŁA NR 1472/2020
ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 22 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 1468/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr 1468/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”, wprowadza się zmianę w § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 150 600,00 zł”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 

§ 3.  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
/-/
Rafał Miastowski

 

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że w dziale 854, rozdziale 85412, § 2360, zad. B/V/2/7 załącznika Dzielnicy Mokotów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. widnieje kwota 200 000,00 zł, natomiast zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 1468/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”, wysokość środków przyznanych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 150 600,00 zł, dokonuje się zmiany w treści § 3 ww. uchwały.
Odróżnić bowiem należy rezerwę dotacyjną, która wynosiła 200 000,00 zł od kwoty, która na dotacje zostanie przyznana, tj. w wysokości 150 600,00 zł.

 

Burmistrz
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
/-/
Rafał Miastowski