Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Rekomendowanie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”

Nr: 9278/2020

UCHWAŁA NR 1468/2020
ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Rekomenduje się wybór ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1247/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2020 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”.
2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

 § 2. Uchyla się uchwałę nr 1318/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2020 roku”.

 

 § 3. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 200 000,00 zł.

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 § 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
/-/
Rafał Miastowski

 

 

UZASADNIENIE

Uchwałą nr 1247/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2020 r., ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku.
Do udziału w konkursie zgłosiło się osiem organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie, siedem z nich spełniło wymogi formalne.
W dniu 3 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej uchwałą nr 1254/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2020 r., na którym dokonano dalszej analizy ofert, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przyznano każdej z ofert punktację, zgodnie z przyjętymi zasadami oceny merytorycznej. Komisja konkursowa udzieliła rekomendacji do otrzymania dotacji wszystkim siedmiu ofertom, na łączną kwotę 177 150,00 zł.
W związku z utrzymywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), oraz brakiem jednoznacznych prognoz dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie nierekomendowania do dofinansowania ofert złożonych w przedmiotowym konkursie.
Ustabilizowanie sytuacji epidemicznej w kraju oraz zniesienie wielu obowiązujących dotychczas obostrzeń, umożliwia obecnie organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.
W związku z powyższym oraz na podstawie zaleceń zawartych w piśmie Pani Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, z dnia 29 maja 2020 r., podejmuje się decyzję o uchyleniu uchwały nr 1318/2020 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 22 kwietnia 2020 r. i rekomendowaniu do dofinansowania ofert, zgodnie ze stanowiskiem komisji konkursowej, jednak z wyłączeniem oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Razem Przeciw Przemocy”, wycofanej przez oferenta pismem z dnia 3 lipca 2020 r.
Środki finansowe przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych znajdują się w dziale 854, rozdział 85412, § 2360, zad. B/V/2/7 załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020, nr IV, Dzielnica Mokotów.

Burmistrz
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
/-/
Rafał Miastowski

 

Załącznik
do uchwały nr 1468/2020
Zarządu Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy
z dnia 17.07.2020 r.

 

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych
w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji
w roku 2020

1.

Klub Sportowy
Delta Warszawa

Niechorze 2020 (sierpień)

40 000,00 zł

dział 854

rozdział 85412

§ 2360

2.

Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa

Wakacje z musicalem

15 500,00 zł

dział 854

rozdział 85412

§ 2360

3.

Stowarzyszenie
Aktywni dla Stegien

Aktywne Lato SAS 2020

27 500,00 zł

dział 854

rozdział 85412

§ 2360

4.

Uczniowski
Klub Sportowy
„Nad Jeziorkiem”

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego (żeglarsko-tenisowego)

23 600,00 zł

dział 854

rozdział 85412

§ 2360

5.

Stowarzyszenie
„Parafiada” im. św.
Józefa Kalasancjusza

ARTEMANIA Letnie Obozy Parafiadowe 2020

26 000,00 zł

dział 854

rozdział 85412

§ 2360

6.

Uczniowski
Klub Sportowy „SADYBA”

Aktywny wypoczynek z UKS „Sadyba” - obóz
rekreacyjno-sportowy

18 000,00 zł

dział 854

rozdział 85412

§ 2360

Podsumowanie

150 600,00 zł