Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku. Uchwała nr 691/2020 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2020 r.

Nr: 9211/2020

 Uchwała nr 691/2020 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku, w następującym składzie:

1)    Jakub Berent – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert
– przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy;

2)    Marcin Czempiński – Członek komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy;

3)    Elżbieta Kamińska – Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawicielka Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

4)    Halina Kosicka – Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawicielka Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

5)    Stanisław Kostaniak – Członek komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

6)    Izabela Niespodziewańska – Członkini komisji konkursowej do opiniowania
ofert – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku.

§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje go Marcin Czempiński – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

            2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Zarząd:

 

Burmistrz

(-) Robert Kempa

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr 691 / 2020 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), Zarząd Dzielnicy powołuje komisje do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadań publicznych.

W dniu 1 lipca 2020 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przyjął uchwałę nr 656/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku. Zgodnie z § 10. ust. 5 Programu Współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego w drodze uchwały nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r. ,,w skład każdej komisji na zasadzie równego uczestnictwa wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli Prezydenta oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez właściwe KDS-y”. W skład komisji, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, wchodzą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz osoby wskazane przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów. Konieczność podjęcia przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ww. uchwały wynika z potrzeby uzupełnienia składu komisji konkursowej do opiniowania ofert powołanej uchwałą nr 485/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę jednego z członków komisji.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

(-) Marcin Czempiński

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

(-) Jakub Berent