Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społec

Nr: 9178/2020

Załącznik zawiera Uchwałę oraz załącznik do Uchwały.