Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

Nr: 9159/2020

 

GP-OR.0050.956.2020

ZARZĄDZENIE NR 956/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 21 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

 § 1. W zarządzeniu nr 360/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej, wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 2 zarządzenia kwotę „196 596,00 zł” zastępuje się kwotą „146 646,00 zł”

2)      w związku z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta, w załączniku do ww. zarządzenia skreśla się pozycję nr 5:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

5

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”

Gniazdo na survivalu

49 950,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

49 950,00 zł

 

 3)      w załączniku do ww. zarządzenia, w podsumowaniu tabeli, kwotę „196 596,00 zł” zastępuje się kwotą „146 646,00 zł”.

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 § 3.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

  /-/ Marcin Wojdat

  Sekretarz m.st. Warszawy

Tekst ujednolicony

Zarządzenia nr 360/2020 Prezydenta Miasta Miast Stołecznego Warszawy z dnia 9 marca 2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem: nr 956/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 360/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 3115/2019 Zarządu Dzielnicy Wola  m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 roku na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 146 646,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent

 Miasta Stołecznego Warszawy

Załącznik do zarządzenia nr 360/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 09.03.2020 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1.

Stowarzyszenie „OD- DO”

Wyjazdowe treningi psychoedukacyjne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

51 054,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

51 054,00 zł

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Organizowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych  na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

55 650,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

55 650,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ”

„Na wakacje”

10 060,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

10 060,00 zł

4.

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

Obóz profilaktyczno wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie „Nasze drogi na Szczyty”

29 882,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

29 882,00 zł

5

skreślony

                             Podsumowanie

146 646,00 zł

 

146 646,00 zł