Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 957/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020

Nr: 9131/2020

GP-OR.0050.957.2020

Zarządzenie nr 957/2020
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020, w następującym składzie:
1) Pan Tomasz Pactwa – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
2) Pan Marek Pajer – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
3) Pani Maria Kuźmicz – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
4) Pani Agnieszka Tobota – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone
w ramach otwartego konkursu przeprowadzanego w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, na realizację zadania: Organizowanie wsparcia dla kobiet
z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż).
 
§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje go Marek Pajer - Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

§ 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Marcin Wojdat
Sekretarz m.st. Warszawy