Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 927/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku"

Nr: 9101/2020

GP-OR.0050.927.2020

ZARZĄDZENIE NR 927/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688[1]), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr LXXX/1010/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2020 roku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku” wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 19 712 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                           z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                 /-/ Marcin Wojdat

                                                                                             Sekretarz m.st. Warszawy

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, 284

 

Załącznik do zarządzenia nr 927/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15.07.2020 r.

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych       w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

1

UKS Elitte Warszawa

Włochowska Gwiazdka 2020

8 500 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

2

AKTYWNY KASPRZAK

StreetBall Cup Włochy 2020- turniej koszykówki ulicznej

5 340 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

3

Karate Klub Warszawa

Mistrzostwa Karate Klubu Warszawa-  Październikowy Dzień Dziecka

5 872 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

Podsumowanie

19 712 zł