Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Nr: 8937/2020

GP-OR.0050.941.2020

ZARZĄDZENIE NR 941/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 16 lipca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu nr 163/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży[1], wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 2 zarządzenia kwotę „20.421.610 zł” zastępuje się kwotą „20.407.415 zł

2)      w związku z przyjęciem dotacji przez oferentów w niższej wysokości, w załączniku do ww. zarządzenia pozycje nr: 12, 93  otrzymują brzmienie:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

12.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja akrobatyki sportowej (skoki na batucie) AZS Warszawa

10 323

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 323

93.

STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby mężczyzn

25 245

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

 

      25 245

 

3)      w załączniku do ww. zarządzenia, w podsumowaniu tabeli kwotę „20.421.610 zł” zastępuje się kwotą „20.407.415 zł”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                          z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                 /-/ Marcin Wojdat

                                                                                             Sekretarz m.st. Warszawy

[1] Zarządzenie zmienione Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr  611/2020 z dnia 15.05.2020 r. 

 

 

Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 163/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku  pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami:

a)      nr 611/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2020 r.,

b)      nr 941/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 163/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1714/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2019 r.  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 20.407.415 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

 

Załącznik do zarządzenia nr 163/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7.02.2020 r.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1.

"Balkan Team” - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

76 939

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

76 939

2.

"Freestyle Club"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

63 800

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

63 800

3.

"MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE"

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

20 050

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 050

4.

"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

132 003

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

132 003

5.

"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

663 585

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

663 585

6.

AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

81 384

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

81 384

7.

Akademia Judo Klub Sportowy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

47 406

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

47 406

8.

Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

215 378

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

215 378

9.

Akademia Piłkarska Zina Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 

36 276

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

36 276

10.

Akademia Sportu Wesoła

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 

37 435

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

37 435

11.

Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - lekkoatletyka

114 413

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

114 413

12.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja akrobatyki sportowej (skoki na batucie) AZS Warszawa

10 323

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 323

13.

ATP

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

245 328

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

245 328

14.

BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej

157 594

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

157 594

15.

Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS"

Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo Sportowe w BUKS w roku 2020

72 700

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

72 700

16.

BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

191 647

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

191 647

17.

CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

125 469

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

125 469

18.

DZIELNICOWY KLUB SPORTOWY TARGÓWEK

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

55 796

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

55 796

19.

Figure Skating Academy Warsaw

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

59 182

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

59 182

20.

FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

33 746

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

33 746

21.

FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS

Szkolenie i współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży

14 940

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

14 940

22.

FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

36 324

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

36 324

23.

FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

26 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

26 000

24.

GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY "ŚWIT"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

55 036

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

55 036

25.

HUTNIK Warszawa Koszykówka

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

159 768

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

159 768

26.

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

21 778

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

21 778

27.

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

97 932

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

97 932

28.

JUDO LEGIA WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 

35 814

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

35 814

29.

Klub Judo Boa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

57 500

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

57 500

30.

Klub Judo Chojrak

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo

138 315

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

138 315

31.

KLUB MIEDZESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

31 900

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

31 900

32.

Klub Sportowy "Drukarz"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

401 749

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

401 749

33.

KLUB SPORTOWY "GAZELA"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej i szachach

60 657

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

60 657

34.

Klub Sportowy "Kuźnia" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

7 302

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

7 302

35.

KLUB SPORTOWY "METRO"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

141 340

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

141 340

36.

KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" - WŁOCHY

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

45 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

45 000

37.

Klub Sportowy "STOP AND GO"

Skoki na ścieżce w klubie sportowym Stop and Go

4 370

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

4 370

38.

KLUB SPORTOWY "URSUS"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

281 050

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

281 050

39.

Klub Sportowy "Wesoła"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

59 100

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

59 100

40.

KLUB SPORTOWY "ZWAR"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

182 580

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

182 580

41.

KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

15 960

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 960

42.

KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY

Szkolenie sportowe i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

104 183

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

104 183

43.

Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

61 493

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

61 493

44.

KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

211 656

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

211 656

45.

KLUB SPORTOWY FFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

80 907

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

80 907

46.

Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION-WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

108 625

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

108 625

47.

KLUB SPORTOWY LEGIA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

66 079

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

66 079

48.

Klub Sportowy Powiśle

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

83 594

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

83 594

49.

KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

172 622

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

172 622

50.

Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (B) szkolenie podstawowe i zasadnicze

54 500

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

54 500

51.

Klub Sportowy Tebek

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

129 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

129 000

52.

Klub Sportowy Ursynów Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

69 492

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

69 492

53.

Klub Sportowy YAWARA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

20 500

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 500

54.

KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

48 481

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

48 481

55.

Klub Szermierzy Warszawianka

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

107 160

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

107 160

56.

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

396 447

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

396 447

57.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

43 184

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

43 184

58.

Kuma Judo

zaKUMAJ Z NAMI JUDO

47 766

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

47 766

59.

MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2020

92 317

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

92 317

60.

Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

655 100

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

655 100

61.

Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów

Szkolenie sportowe dzieci w akrobatyce sportowej- szkolenie podstawowe i zasadnicze

14 052

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

14 052

62.

Międzyszkolny Klub Sportowy " Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 7 w Warszawie

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

57 376

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

57 376

63.

Międzyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

152 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

152 000

64.

Międzyszkolny Klub Sportowy ,,DWÓJKA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

218 542

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

218 542

65.

Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

137 380

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

137 380

66.

Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW

Szkolenie stacjonarne w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie

101 405

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

101 405

67.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

58 416

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

58 416

68.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

98 656

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

98 656

69.

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

54 908

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

54 908

70.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość

49 307

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

49 307

71.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa”

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

138 288

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

138 288

72.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

235 517

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

235 517

73.

Młodzieżowy Klub Sportowy -Hutnik Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

131 100

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

131 100

74.

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

234 129

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

234 129

75.

NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

50 704

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

50 704

76.

NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

109 021

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

109 021

77.

Ochocki Klub Sportowy "SKRA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

169 739

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

169 739

78.

Parafialny Klub Sportowy "Radość"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

116 200

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

116 200

79.

Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna

114 125

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

114 125

80.

PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

81 302

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

81 302

81.

RG Legia Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

106 061

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

106 061

82.

skreślony

 

 

 

 

83.

STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

77 574

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

77 574

84.

STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

100 998

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

100 998

85.

STOWARZYSZENIE BRZASK

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

144 800

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

144 800

86.

STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

316 366

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

316 366

87.

Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

12 610

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

12 610

88.

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

1 018 547

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

1 018 547

89.

Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

86 748

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

86 748

90.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie Grom Warszawa

56 760

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

56 760

91.

STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

70 758

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

70 758

92.

Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe i zasadnicze piłka nożna

104 880

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

104 880

93.

STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby mężczyzn

25 245

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

25 245

94.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI I SPORTU "EDUSTACJA. SPORT I REKREACJA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

5 195

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

5 195

95.

STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe i zasadnicze

78 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

78 000

96.

Szkoła Futbolu

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

145 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

145 000

97.

Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

202 697

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

202 697

98.

Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

258 776

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

258 776

99.

Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

168 414

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

168 414

100.

Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży

71 162

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

71 162

101.

Uczniowski Klub Judo "Champion"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

51 157

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

51 157

102.

Uczniowski Klub Judo "Ryś"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

88 182

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

88 182

103.

Uczniowski Klub Judo Arcus

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

87 400

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

87 400

104.

Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

33 522

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

33 522

105.

Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

51 822

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

51 822

106.

Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

223 092

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

223 092

107.

Uczniowski Klub Sportowy "Atena"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

101 951

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

101 951

108.

Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

205 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

205 000

109.

Uczniowski Klub Sportowy "Caissa"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

53 452

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

53 452

110.

Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

59 077

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

59 077

111.

Uczniowski Klub Sportowy "FIR"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie

52 185

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

52 185

112.

Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

771 215

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

771 215

113.

Uczniowski Klub Sportowy "Gepard"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

59 128

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

59 128

114.

Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i sekcji koszykówki

248 480

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

248 480

115.

Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów 2019

75 564

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

75 564

116.

Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

85 341

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

85 341

117.

Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS Jagiellonka

58 586

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

58 586

118.

Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

120 538

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

120 538

119.

Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

68 538

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

68 538

120.

Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

27 500

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

27 500

121.

Uczniowski Klub Sportowy "La Basket"

Szkolenie stacjonarne i udział we współzawodnictwie

194 633

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

194 633

122.

Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

68 232

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

68 232

123.

Uczniowski Klub Sportowy "MILENIUM"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie

64 312

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

64 312

124.

Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

79 502

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

79 502

125.

Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

43 404

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

43 404

126.

Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA"

Szkolenie sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży

59 243

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

59 243

127.

Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

15 808

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 808

128.

Uczniowski Klub Sportowy "Sakura"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo

25 140

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

25 140

129.

Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

56 283

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

56 283

130.

Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa"

B szkolenie podstawowe, zasadnicze i udział we współzawodnictwie

78 855

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

78 855

131.

Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo

Szkolenie w sekcji szachowej

17 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

17 000

132.

Uczniowski Klub Sportowy "Targówek"

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

63 188

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

63 188

133.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRZYSTASIÓDEMKA" WARSZAWA-MOKOTÓW

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

96 745

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

96 745

134.

Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

416 004

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

416 004

135.

Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

29 244

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

29 244

136.

Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

65 340

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

65 340

137.

Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek"

B szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

45 558

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

45 558

138.

Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

230 915

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

230 915

139.

Uczniowski Klub Sportowy „Pingwiny”

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

65 345

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

65 345

140.

Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

123 680

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

123 680

141.

Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

52 740

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

52 740

142.

Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

92 928

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

92 928

143.

Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

223 013

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

223 013

144.

Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

61 421

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

61 421

145.

Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO

Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto

72 821

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

72 821

146.

Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

44 323

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

44 323

147.

Uczniowski Klub Sportowy Junior Zacisze

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci 

7 476

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

7 476

148.

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

168 824

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

168 824

149.

Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

18 428

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

18 428

150.

Uczniowski Klub Sportowy KUMITE

Szkolenie dzieci i młodzieży z dziedziny karate z m.st. Warszawy

3 917

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

3 917

151.

Uczniowski Klub Sportowy KUSY

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

39 522

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

39 522

152.

Uczniowski Klub Sportowy Mazowia -Synchro

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

81 596

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

81 596

153.

Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

100 741

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

100 741

154.

Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

127 273

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

127 273

155.

Uczniowski Klub Sportowy Mushin

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin

60 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

60 000

156.

Uczniowski Klub Sportowy "NISKA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

50 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

50 000

157.

Uczniowski Klub Sportowy OKĘCIE 2014

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

27 360

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

27 360

158.

Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczycy

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

51 708

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

51 708

159.

Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

390 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

390 000

160.

Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

17 964

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

17 964

161.

Uczniowski Klub Sportowy "PLAS"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

150 349

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

150 349

162.

Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

334 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

334 000

163.

Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie

81 501

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

81 501

164.

Uczniowski Klub Sportowy Safari 152

Szkolenie podstawowe i zasadnicze dzieci i młodzieży w judo, w Uczniowskim Klubie Sportowym Safari "152"

138 117

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

138 117

165.

Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży . B) Szkolenie podstawowe i zasadnicze

59 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

59 000

166.

Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

13 120

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

13 120

167.

Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu

Zasadnicze szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boksu

24 391

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

24 391

168.

Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

25 136

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

25 136

169.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

209 702

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

209 702

170.

Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

53 865

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

53 865

171.

URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD"

Szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe (BSiR)

63 415

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

63 415

172.

Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

90 600

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

90 600

173.

Warsaw Rowing Club

Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

52 571

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

52 571

174.

Warszawska Akademia Futbolu

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

58 824

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

58 824

175.

WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI

Kolarstwo w Warszawie

197 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

197 000

176.

WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

62 491

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

62 491

177.

WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA)

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dziewcząt zespołu młodziczek WKPR Wesoła

6 080

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

6 080

178.

Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

142 600

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

142 600

179.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY"

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

101 933

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

101 933

180.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach kajakowej, wioślarskiej i żeglarskiej

141 577

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

141 577

181.

WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

83 501

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

83 501

182.

YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

24 693

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

24 693

 

 

Podsumowanie

20 407 415

 

20 407 415