Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 824/2020 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w latach 2020–2022 „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”

Nr: 8687/2020

GP-OR.0050.824.2020

ZARZĄDZENIE NR 824/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2020 – 2022 pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2a, 2b oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570, z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2020 – 2022 pod nazwą „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”, w następującym składzie:

1)      Ewa Skwirut – Przewodnicząca komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy;

2)      Katarzyna Kacprowicz – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy;

3)      Barbara Cytrynowska – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia;

4)      Henryka Kopacz – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia.

 

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącej komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje ją Katarzyna Kacprowicz – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                          

z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy