Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w latach 2020-2023

Nr: 8606/2020

0050.919.2020

ZARZĄDZENIE NR 919/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w latach 2020-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713),  art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568)  oraz w związku z uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego przedmiotem jest zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka w latach 2020-2023

2. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zlecona zostanie podmiotom, które są wpisane do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 mieści się w zakresie Priorytetu I, cel 3 „Programu Rodzina” w zakresie rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-3 lat.

4. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
na stronie internetowej www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Renata Kaznowska

 Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy