Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku

Nr: 8226/2020

UCHWAŁA NR 656/2020 ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą:

Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)[1] oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 2, pkt 9, pkt 13, pkt 14, pkt 19, pkt 22, pkt 26 załącznika do uchwały Nr XIX/489/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy m. st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd:

 

Załącznik do uchwały nr 656/2020 Zarządu Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

1.    Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku.

2.    Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3.    Cel zadania: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

4.    Opis zadania:

            Adresaci zadania:

ü  mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy w tym osoby z grup szczególnie zagrożonych wystąpieniem zachowań ryzykownych oraz uzależnień i ich negatywnych skutków, tj.: uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, seniorzy,  osoby w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, kryzysach psychicznych, stanach depresyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców „Obszarów zalecanej szczególnej koncentracji działań wskazanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ü  dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych znajdujących się
na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

ü  rodzice i/lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczęszczających
do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

ü  kadra pedagogiczna placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

ü  przedstawiciele służb, instytucji znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży 
i rodzinie,

Obszar realizacji zadania:

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

Obszary działania:

 • Profilaktyka uniwersalna – kampanie edukacyjne oraz inne działania profilaktyczne na temat uzależnień: ich przyczyn, zagrożeń i skutków (w tym przemocy w rodzinie),
 • Edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód, w szczególności w kontekście spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży - ryzyko wystąpienia FAS,
 • Programy edukacyjne skierowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
 • programy edukacyjne skierowane do kadry pedagogicznej placówek oświatowych, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży;
 • Wsparcie rodzin i osób z problemami używania alkoholu oraz doświadczających przemocy, w tym: poradnictwo rodzinne oraz programy i metody pomocy psychologicznej i samopomocy.

Formy realizacji zadania:

ü  programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności.

ü  zajęcia informacyjne, edukacyjne i warsztatowe;

ü  zajęcia socjoterapeutyczne i treningi;

ü  kampanie;

ü  grupy rozwojowe i samopomocowe;

ü  nowoczesne metody interaktywne, w tym praca online, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego;

ü  programy krótkiej interwencji na rzecz pomocy w sytuacji kryzysowej,

ü  szkolenia dla przedstawicieli służb/instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

ü  niezbędne jest określenie w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego i  ich trwałości. Rezultaty powinny być mierzalne
i realistyczne;

ü  program powinien być zgodny ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego wynikającym z uchwalanego corocznie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy;

ü  zaleca się realizację programów rekomendowanych (np. PARPA, ORE, KBPN) o potwierdzonej skuteczności;

ü  zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji zadania na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zaleca się przedstawienie rekomendacji lub opinii ze strony instytucji/podmiotu o chęci współpracy przy danym zadaniu publicznym;

ü  działania mają przyczynić się do poprawy społecznego funkcjonowania odbiorców, w tym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym;

ü  wdrażanie nowatorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;

ü  po podpisaniu umowy, każdy podmiot realizujący zadanie publiczne będzie zobowiązany do przesłania drogą mailową szczegółowego, zaktualizowanego harmonogramu działań, w tym rekrutacji i promocji prowadzonych działań.

ü  działania będą podlegały systematycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji, która zostanie przedstawiona w sprawozdaniu końcowym;

ü  konieczne określenie w ofercie kwalifikacji osób, które będą zaangażowane do prowadzenia poszczególnych działań.

ü   prowadzenie dokumentacji merytorycznej zadania, np. dziennik działań, scenariusze, listy obecności, inne;

ü  dokonanie ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do rezultatów;

ü  prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematyczne przekazywanie informacji nt. prowadzonych działań adresowanych do mieszkańców Ursynowa, w szczególności dot. harmonogramu, rekrutacji i  możliwości zapisów, w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą i przy każdorazowej akceptacji materiałów przez Zleceniodawcę.

Zgodnie z postanowieniami umowy możliwe jest, zwiększanie danej pozycji kosztorysu

o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu, zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości).

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a)  widnieją w Rejestrze lub;

b)  nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

c) co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

 

5. Rezultaty zadania:

Rezultaty zadania:

Stworzenie w 2020 roku oferty programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Wskaźniki produktu dotyczące rezultatów realizacji zadania:

 • liczba zrealizowanych działań;
 • liczba odbiorców działań z podziałem na dzieci, młodzież, rodziców/opiekunów, nauczycieli; seniorów i innych.
 • liczba godzin przeprowadzonych zajęć w ramach poszczególnych działań;
 • liczba szkół, w których przeprowadzono zajęcia.

Nieosiągnięcie przez oferenta zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego może rodzić konsekwencję konieczności proporcjonalnego zwrotu środków. 

Organizacja składająca ofertę może zaplanować dodatkowe rezultaty. Rezultaty powinny być dostosowane do zakładanych form realizacji zadania i mieć mierniki wskaźników.

6.    Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

7.    Termin realizacji zadania: od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

8.    Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

9.    W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

10. Środki przeznaczone na realizację zadania: 80 000,00 zł.

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3.    Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

4.    Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

5.    Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

6.    Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:

1)    odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2)    zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3)    wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;

4)     zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

7.    Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

8.    Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

1.    Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2.    Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

3.    Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.). 

4.    W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

5.    W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

a.    wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b.    podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c.    podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d.    podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e.    wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f.     rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g.    zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h.    zakazu wypuszczania chińskich lampionów;

i.      zakazu używania sztucznych ogni i petard.

6.    Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

§ 4. Składanie ofert

1.      Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 lipca 2020 roku do godz. 14:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2020 roku do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy/Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61
lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: wsz@ursynow.pl. Prezydent zastrzega sobie zmiany zapisu w tym zakresie, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.

2.      Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3.      Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

4.      Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5.      Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Sawicka, nr telefonu: 22 443 73 94, Izabela Niespodziewańska nr telefonu 22 443 71 30 oraz Karolina Patocka, nr telefonu: 22 443 75 25, od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00).

§ 5. Wymagana dokumentacja

1.      Obligatoryjnie należy złożyć:

1)    wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;

2)    w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

3)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

4)    kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.

3.      Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

4.      W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4.

5.      Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1)    zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

6.      Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jestz nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

7.      Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 następujących danych:

1)    adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;

2)    powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;

3)    powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;

4)    powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona na realizację zadania publicznego (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.      Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.      Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3.      Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.

4.      Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.

5.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2019

2020

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

305 000,00 zł

275 000,00 zł

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

……………………………………..

 (nazwa urzędu dzielnicy)

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

 

Adnotacje urzędowe

1.        Numer uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.        Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

3.        Nazwa i adres oferenta

 

4.        Numer kancelaryjny oferty

 

 

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik urzędu dzielnicy)

PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY

1.        Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

2.        Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym („W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć  maksymalnie 1  ofertę”). Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków.

 

3.        Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

4.        Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

5.        Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6.        Oferta i obowiązkowe załączniki wypełnione zostały w języku polskim albo zostały przetłumaczone na język polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe).

 

7.        Do oferty załączone zostały:

a.     kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta - w  przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

b.     dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

 

c.     kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

d.     inne załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe:

 

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej

 

Adnotacje urzędowe

Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)

 

…………………………………………………………….

(data i podpis pracownika urzędu dzielnicy dokonującego oceny formalnej oferty)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

 

 

……………………………                                               ……………………………..

(nazwa urzędu dzielnicy)                                                                 data

 

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

 

Adnotacje urzędowe

1.       Numer uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.       Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

3.       Nazwa i adres oferenta

 

4.       Nr kancelaryjny oferty

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

25

 

I b

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie

25

 

II.

 Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

20

 

III.

 Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

30

 

IV-V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
(przy wspieraniu):

0

 

RAZEM

100

 

 

VI.

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

WYNIK GŁOSOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT

Ofertę rekomendowało/rekomendował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował ……  członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się ……  członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

 

STANOWISKO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT

 

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości
……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania*

 

Uwagi

..………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

PODPISY OBECNYCH NA POSIEDZENIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT

Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej
do opiniowania ofert

Podpisy poszczególnych członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz w Dz. U. z 2020 r. poz. 284.