Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 877/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów w 2020 r. – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Nr: 8223/2020

GP-OR.0050.877.2020

ZARZĄDZENIE NR 877/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 2 lipca 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz Dz. U. 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  W zarządzeniu nr 266/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  21 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,  wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 2 zarządzenia kwotę „755 000,00 zł” zastępuje się kwotą „750 000,00 zł”

2)      w związku z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta, w załączniku do ww. zarządzenia skreśla się pozycję nr 3:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

3.

Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate

Innowacja na Ursynowie - zajęcia z ultimate frisbee dla dzieci

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

§ 3.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                 /-/ Marcin Wojdat

                                                                                             Sekretarz m.st. Warszawy