Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Nr: 8178/2020

GP-OR.0050.833.2020

Zarządzenie nr 833/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 540 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2020 r., na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.  wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 50.000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                             z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                 /-/ Marcin Wojdat

                                                                                             Sekretarz m.st. Warszawy

Załącznik do zarządzenia nr 833/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych
w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji
w roku 2020

1

Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"

Obóz letni dla dzieci w wieku
7-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów

15.800 zł

Dział 854

Rozdział  85412

§ 2360

2

Stowarzyszenie Brzask

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci

i młodzieży w okresie ferii letnich

GAWRYCH RUDA 2020

14.400 zł

Dział 854

Rozdział  85412

§ 2360

3

Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy"

"Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci

z Dzielnicy Ursynów w wieku 8-16 lat"

19.800 zł

Dział 854

Rozdział  85412

§ 2360

                             Podsumowanie

50.000 zł

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, Dz. U. z 2020 r.
poz. 284.