Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 830/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020 pod nazwą: Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi ...

Nr: 8097/2020

GP-OR.0050.830.2020 
Zarządzenie nr 830/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020 pod nazwą: Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin
w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż)
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020 pod nazwą: Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż).   
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w „Społecznej Strategii Warszawy” Cel 1.  Zintegrowana polityka społeczna.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY 
/-/ Marcin Wojdat
Sekretarz m.st. Warszawy