Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

Nr: 8029/2020

ZARZĄDZENIE NR 825/2020

 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r poz. 284), zarządza się, co następuje:

 

 § 1.  W zarządzeniu nr 383/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 2 zarządzenia kwotę „200.000 zł” zastępuje się kwotą „188.000 zł

 

2)      w związku z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta, w załączniku do ww. zarządzenia skreśla się pozycję nr 12

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

  12.

Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA

IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej „Warsaw Kids Cup 2020”

     

 12 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

 

12 000

 

3) w załączniku do ww. zarządzenia, w podsumowaniu tabeli kwotę „200.000 zł” zastępuje się kwotą „188.000 zł.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy.

 

§ 3.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 383/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 2020 roku pod nazwą: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 825/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 2020 roku pod nazwą: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

ZARZĄDZENIE NR 383/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1616/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 roku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 188.000,- zł.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy.

 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                        Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

  

Załącznik do zarządzenia nr 383/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13.03.2020 r.

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa oferenta

 

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

 

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

1

Klub Sportowy Delta Warszawa

Warszawskie Dni Sportu - Południowo-Praskie Maluchy

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

2

Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa

Cykl Ogólnopolskich Zawodów Szermierczych o Puchar Burmistrza Pragi - Południe

8 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

3

Uczniowski Klub Sportowy "Sakura"

VI Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka - poprzedzony Lekcja Bezpiecznego Upadania - UKEMI

6 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

4

UKS KLIWER

 

Rodzinny Piknik Sportowy

10 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

5

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku kod pocztowy 04-392, poczta Warszawa, ulica Chrzanowskiego 13 U4, Nr KRS: 0000303377, Kod pocztowy: 04-392, poc

Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni

7 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

6

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki

III Ogólnopolski Bokserski Turniej Niepodległościowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Pragi Południe

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

7

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Do biegu, gotowi... po zdrowie!

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

8

Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Dzieci w Lekkoatletyce pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

9

Polski Klub Szermierczy

Cykl turniejów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe" im. Eugeniusza Śniegowskiego

8 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

10

Fundacja Kasi Dulnik

II Niepodległościowy Turniej Maxikoszykówki.

7 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

11

Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora

VIII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2020"

15 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

12

skreślony

 

 

 

13

Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek

Cykl Imprez rekreacyjno-sportowych "Grand Prix Pragi-Południe w sumo"

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

14

Klub Sportowy Saska

III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA"

15 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

15

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe

8 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

16

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska"

Cykl turniejów tenisowych o puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe

6 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

17

Klub Sportowy Drukarz

SPORTOWA - NIEPODLEGŁA III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

18 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

18

Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI"

Turniej Karate Shinkyokushin "SEKAI CUP"

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

19

Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku

Chcę, to ćwiczę

7 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

20

Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa

IX Południowopraski Tureniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego

7 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

21

Fundacja Bieganie

IV Bieg Olszynki Grochowskiej

23 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

22

Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa

Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w "Łączności" im. Tadeusza Cygańskiego

8 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

23

Szkolny Klub Sportowy ”SKS 40”

Otwarte, cykliczne turnieje tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Tomasza Kucharskiego

5 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

 

                              Podsumowanie

188 000,00 zł