Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

ZARZĄDZENIE NR 827/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2020-2022 pod nazwą Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami - część pierwsza

Nr: 8003/2020

GP-OR.0050.827.2020

 

 

ZARZĄDZENIE NR 827/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego            w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2020-2022

pod nazwą Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami - część pierwsza

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust.1 pkt 7, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688, 1570 i  2020 oraz z 2020 r., poz. 284), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2020-2022 pod nazwą Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami – część pierwsza.

 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 oraz Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020.

 

3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                         z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

                                                                                                 /-/ Marcin Wojdat

                                                                                             Sekretarz m.st. Warszawy