Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 826/2020 z 26-06-2020, zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami

Nr: 7999/2020

Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 267/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami, uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 826/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami

 

ZARZĄDZENIE NR 267/2020 r.

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 21 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz.713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz Dz.U. 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

 

 § 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 458 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 5 800,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy