Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała nr XCV/1150/2020 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w drugiej połowie połowie 2020 roku”

Nr: 7998/2020

 

UCHWAŁA NR XCV/1150/2020

ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688[1]) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr LXXX/1010/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia  27 marca 2020 roku na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku”.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 19 712 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              BURMISTRZ

  DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Jarosław Karcz

 

 

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁY ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku”

 

Powyższe zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w dokumentach strategicznych m.st. Warszawy „Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020” oraz „Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009­–2020”.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, z których 4 spełniły wymagania formalne. W wyniku prac komisji konkursowej sporządzony został protokół zbiorczy, na podstawie którego powstał projekt  niniejszej uchwały.

Realizacja zadania konkursowego „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy w drugiej połowie 2020 roku” ma na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców dzielnicy, umożliwienie dzieciom i młodzieży nie zrzeszonej w klubach sportowych, wzięcia udziału w rywalizacji sportowej, popularyzację zasad fair-play, integrowanie i aktywizację społeczności lokalnej, upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców dzielnicy. Organizacja imprez    sportowo-rekreacyjnych wpływa na zwiększenie liczby osób regularnie uczestniczących w różnych formach aktywności sportowej oraz integrację lokalnej społeczności.

Środki na ten cel określone są w budżecie m.st. Warszawy na 2020 rok:

- w zadaniu B/VIII/2/1 w dziale 926, rozdziale 92605, § 2360, plan 20 000

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

  DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Jarosław Karcz


  

Załącznik do uchwały nr ……..……../2020  

z dnia …..………….2020 r.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych       w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

1

UKS Elitte Warszawa

Włochowska Gwiazdka 2020

8 500 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

2

AKTYWNY KASPRZAK

StreetBall Cup Włochy 2020- turniej koszykówki ulicznej

5 340 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

3

Karate Klub Warszawa

Mistrzostwa Karate Klubu Warszawa-  Październikowy Dzień Dziecka

5 872 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

Podsumowanie

19 712 zł

 

 

                                                                                              BURMISTRZ 

  DZIELNICY WŁOCHY 

/-/ Jarosław Karcz

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane   w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, 284