Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2020 -2021 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy Żoliborz"

Nr: 7688/2020

Uchwała nr 693/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 czerwca 2020 r.

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2020 -2021 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy Żoliborz”

 Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.[1]), oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725 j.t.), uchwala się, co następuje:

 § 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2020 -2021 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy Żoliborz”, ogłoszony uchwałą nr 627/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 § 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Paweł Michalec

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 693/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy z dnia 23 czerwca 2020 r.

 Uchwałą 627/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2020 -2021 pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy Żoliborz”.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. Jedna z ofert nie spełniła wymogów formalnych. Druga z ofert spełniła wymagania formalne i podlegała dalszej ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonała komisja konkursowa powołana przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy uchwałą nr 511/20 z dnia 9 stycznia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2020 r. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty i nie udzieliła jej rekomendacji. Żadna z ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Na podstawie protokółu oceny oferty sporządzono protokół zbiorczy.

W związku ze spełnieniem przesłanki określonej w art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wnosi o unieważnienie ww. konkursu.

Burmistrz

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Paweł Michalec

 


1.     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 i z 2020 r. poz. 284