Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku oraz w latach 2020-2021

Nr: 7681/2020

GP-OR.0050.801.2020

ZARZĄDZENIE NR 801/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku oraz w latach 2020-2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, w następującym składzie:

1)   Marcin Nowocień – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy;

2)  Emilia Wnuk – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy;

3)   Marcin Kędzior – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy;

4)   Stanisław Kostaniak – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu;

5)  Hubert Byrka – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Sportu;

6)   Krzysztof Piwowarski – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Rekreacji;

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, przeprowadzanych w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, na realizację zadania pn.:

a)   Joga w parku, w roku 2020;

b)   Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, w latach 2020-2021;

c)  Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2020 – 2021.

§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje go Pan Marcin Kędzior – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

§ 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

 /-/ Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy