Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała nr XCIII/1125/2020 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku"

Nr: 7660/2020

UCHWAŁA NR XCIII/1125/2020

 

ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688[1]) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr LXXX/1009/20 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2020 roku na realizac-ję zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku”.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 100 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

  DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Jarosław Karcz

  

UZASADNIENIE

UCHWAŁY ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku”

 

Powyższe zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w dokumentach strategicznych m.st. Warszawy „Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020” oraz „Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009­–2020”.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, z których wszystkie spełniły wymagania formalne. W wyniku prac komisji konkursowej sporządzony został protokół zbiorczy, na podstawie którego powstał projekt  niniejszej uchwały.

Realizacja zadania konkursowego „Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku” ma na celu popularyzację dyscyplin sportowych, umożliwienie dzieciom i młodzieży, zrzeszonej oraz nie zrzeszonej w klubach sportowych, wzięcia udziału w zgrupowaniach sportowych, integrowanie i aktywizację społeczności lokalnej, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców dzielnicy oraz zwiększenie liczby osób regularnie uczestniczących w różnych formach aktywności sportowej.

Środki na ten cel określone są w budżecie m.st. Warszawy na 2020 rok:

- w zadaniu B/VIII/2/2 w dziale 926, rozdziale 92605, § 2360, plan 100 000 

 

BURMISTRZ

  DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Jarosław Karcz

 

Załącznik do uchwały nr XCIII/1125/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych       w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

1

UKS Elitte Warszawa

Obóz sportowo - rekreacyjny gimnastyki arystycznej

12 800 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

2

Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie"

Zgrupowanie sportowe RKS "Okęcie"

35 900 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

3

Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy

Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2020 roku

35 900 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

4

Uczniowski Klub Sportowy KUMITE

Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

15 400 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

Podsumowanie

100 000 zł

 

 

 

BURMISTRZ

  DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Jarosław Karcz

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, 284