Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała Nr 1537/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020

Nr: 7598/2020

UCHWAŁA NR 1537/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688, z późn. zm.) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r., poz. 6725), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1436/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 6 maja 2020 r. na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą „Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 120 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 1537/2020 z dnia 17.06.2020 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Wysokość proponowanych środków publicznych w latach przyszłych

Suma

1.

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota

„Dla tych, co się uczą, bawią i pracują”

3 400,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

0,00 zł

3 400,00 zł

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

„Doposażenie placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczych TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15, mieszczącej się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczącej usługi na rzecz dzieci i realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

109 600,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

0,00 zł

109 600,00 zł

3.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

„świetlica jak nowa”

7 000,00 zł

Dział 851

Rozdział 85154

§ 2360

0,00 zł

7 000,00 zł

Podsumowanie

120 000,00 zł

 

0,00 zł

120 000,00 zł

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 1537/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Uchwałą nr 1436/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 6 maja 2020 r., ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych   w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”.

Podjęcie Uchwały Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości proponowanej dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020, wynika z procedury konkursowej dotyczącej trybu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy, przyjętej Zarządzeniem 339/2019

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2019 r., zmienionego Zarządzeniem 1526/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 października 2019 r. oraz Uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom  m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r., poz. 6725)

Na realizację zadania pn.: Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”, zaplanowana została kwota 120 000,00 zł.

Na realizację zadania pn.: „Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wpłynęło 6 ofert złożonych przez:

1.      Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota;

2.      Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego;

3.      Stowarzyszenie „monar”;

4.      Fundacja Szczęśliwej Drogi;

5.      Caritas Archidiecezji Warszawskiej;

6.      Fundacja Instytut Białowieski.

Ocenie merytorycznej podlegały następujące oferty:

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota wnioskowanej dotacji

1.

 

 

 

UD-V-WSZ-S/1074/20

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota

„Dla tych, co uczą, bawią i pracują”

23 100,00 zł

2.

UD-V-WSZ-S/1085/20

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

„Doposażenie placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczych TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15, mieszczącej się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczącej usługi na rzecz dzieci i realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

120 000,00 zł

3.

UD-V-WSZ-S/1083/20

Stowarzyszenie „monar”

„Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

6 000,00 zł

4.

UD-V-WSZ-S/1084/20

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

„świetlica jak nowa”

52 390,00 zł

5.

EPUAP/161442/20

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu”

100 000,00 zł

Komisja konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020, zarekomendowała realizację zadania wraz z jego dofinansowaniem w następujący sposób:

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota proponowanej dotacji

1.

UD-V-WSZ-S/1074/20

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota

„Dla tych, co uczą, bawią i pracują”

3 400,00 zł

2.

UD-V-WSZ-S/1085/20

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

„Doposażenie placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczych TPD przy ul. Częstochowskiej 11/15, mieszczącej się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczącej usługi na rzecz dzieci i realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

109 600,00 zł

3.

UD-V-WSZ-S/1084/20

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

„świetlica jak nowa”

7 000,00 zł

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy uwzględnia rekomendację Komisji konkursowej.

(-) Burmistrz Dzielnicy Katarzyna Łęgiewicz