Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2020 roku pod nazwą „Miejski program akceleracyjny”.

Nr: 7483/2020

ZARZĄDZENIE NR 788/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2020 roku pod nazwą „Miejski program akceleracyjny”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570, z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 476/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2020 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2020 roku pod nazwą „Miejski program akceleracyjny”,  zmienionego zarządzeniem nr 531/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 r., wraz z udzieleniem dotacji.

2. Oferta, która została wybrana wraz z nazwą oferenta oraz wysokością przyznanej dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotację, o której mowa w § 1, wynoszą 350 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy

 

Załącznik do zarządzenia nr 788/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.06.2020 r.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1

"FUNDACJA MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH TECHNOLOGY (MOST)", FUNDACJA STARTUP HUB POLAND, FUNDACJA KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI

Warsaw Booster'20

350 000,00 zł

Dział 710

Rozdział 71095

§ 2360

350 000,00 zł

                             Podsumowanie

350 000,00 zł

 

350 000,00 zł