Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Nr: 7481/2020

GP-OR.0050.790.2020

ZARZĄDZENIE NR 790/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu nr 109/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych[1], wprowadza się następującą zmianę:

1)      w § 2 zarządzenia kwotę „3.395.000 zł” zastępuje się kwotą „3.375.000 zł

2)      w związku z przyjęciem dotacji przez oferenta w niższej wysokości, w załączniku do ww. zarządzenia pozycja nr: 12 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                   

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

  12.

FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

Warsaw Chess Festival

     

 20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

 

20 000


3)     
w załączniku do ww. zarządzenia, w podsumowaniu tabeli kwotę „3.395.000 zł” zastępuje się kwotą „3.375.000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy

 

[1] Zarządzenie zmienione Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr  588/2020 z dnia 11.05.2020 r. 

Tekst ujednolicony

zarządzenia nr 109/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku  pod nazwą: Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem:

a)      nr 588/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11.05.2020 r

b)      nr 790/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17.06.2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 109/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1727/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 3.375.000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                        

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

 

Załącznik do zarządzenia nr 109/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.02.2020 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1.

"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO"

53. Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2020

50 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

50 000

2.

"FUNDACJA KASI DULNIK"

XXII Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów

25 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

25 000

3.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA

Akademickie Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym

70 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

70 000

4.

BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE

Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro Cup 13

80 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

80 000

5.

FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI"

42. Maraton Warszawski

300 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

300 000

6.

FUNDACJA CZYSTY SPORT

Warszawski Festiwal Tenisa Stołowego 2020

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

7.

FUNDACJA DLA DZIECI Z CUKRZYCĄ

Insulin on Board Cup

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

8.

FUNDACJA IMIENIEM WITOLDA WOYDY

XIII Turniej Floret Witolda Woydy i XI Turniej O Puchar Złotej Drużyny

35 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

35 000

9.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

III.1 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PAMIĘCI MAŁEGO POWSTAŃCA

60 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

60 000

10.

FUNDACJA ROZWOJU POLSKIEJ ORIENTACJI SPORTOWEJ

VI Warszawska Mila w Biegu na Orientację (zadanie A)

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

11.

FUNDACJA SPORT

XI Memoriał Stanisława Królaka

70 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

70 000

12.

FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO

Warsaw Chess Festival

20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 000

13.

Fundacja Sztuka i Pasja / Polski Związek Brydża Sportowego

Bridge2success Fest 2020 - II Turniej Brydżowy

70 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

70 000

14.

skreślony

 

     

15.

HUTNIK Warszawa Koszykówka

Euroliga Koszykówki Młodzieżowej EYBL

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

16.

INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "DAJ SZANSĘ"

Wielkanocne Turnieje Halowe o Puchar Stowarzyszenia " Daj szansę"

20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 000

17.

KLUB BIEGACZA "SPORTING"

Biegnij Warszawo 2020

250 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

250 000

18.

Klub Judo Chojrak

Międzynarodowy "Turniej Małego Mistrza 2020" w dyscyplinie Judo

20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 000

19.

KLUB KOLARSKI "PANORAMA - WARSZAWA"

Tour Bitwa Warszawska 1920

100 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

100 000

20.

Klub Sportowy "Drukarz"

XXXVII Międzynarodowy Memoriał im Ireny Szydłowskiej w łucznictwie

50 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

50 000

21.

KLUB SPORTOWY "GAZELA"

II Ogólnopolskie Zawody w Akrobatycznych Skokach na Ścieżce „Młode Nadzieje”

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

22.

Klub Sportowy Tebek

Warsaw Cup 2020 Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Taekwondo Olimpijskim

90 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

90 000

23.

Klub Szermierzy Warszawianka

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

24.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6"

XVI MiniEuropa 2020 /Zadanie - A/

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

25.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - City Volley Cup 2020

20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 000

26.

POLSKA SIATKÓWKA MASTERS I AMATOR

ŚWIATOWY FESTIWAL MASTERS W PIŁCE SIATKOWEJ WARSZAWA 17-19.09.2020

45 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

45 000

27.

POLSKI ZWIĄZEK JUDO

Puchar Europy Seniorek i Seniorów 2020

50 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

50 000

28.

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO

IV Edycja Pucharu Polski w Pięcioboju Nowoczesnym do lat 16

12 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

12 000

29.

POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY

Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego"

80 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

80 000

30.

POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

Indywidualne Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym 2020

150 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

150 000

31.

POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY

Memoriał W. Pytlasińskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego, POLAND OPEN

50 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

50 000

32.

RG Legia Warszawa

VII Otwarty Puchar Mazowsza - MAZOVIA CUP 2020

20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 000

33.

SAILING LEGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Drużynowe Mistrzostwa Warszawy w żeglarstwie

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

34.

STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT"

XV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie

15 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 000

35.

Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa

Mistrzostwa Warszawy w koszykówce dziewcząt 3x3

25 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

25 000

36.

STOWARZYSZENIE SPORT 7

VI Czerkawski Cup na Zimowym Narodowym 2020

20 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

20 000

37.

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM"

63. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza

60 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

60 000

38.

ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK"

XVII GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona”

15 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 000

39.

Uczniowski Klub Judo "Ryś"

"XXII Warsaw Judo Open" - Międzynarodowy Pucharu Polski w Judo

70 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

70 000

40.

Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe"

Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych (nazwa własna imprezy: "XI Turniej "Warsa i Sawy" w karate tradycyjnym")

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

41.

Uczniowski Klub Sportowy "FIR"

Puchar Warszawy w klasie Optimist

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

42.

Uczniowski Klub Sportowy "Gepard"

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - VII Mityng lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży

6 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

6 000

43.

Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa

 XII MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ "IRINA CUP - Warszawska Syrenka"

40 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

40 000

44.

Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek"

Organizacja XII Memoriału Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

45.

Uczniowski Klub Sportowy Mazowia -Synchro

Mistrzostwa Polski Seniorów w pływaniu synchronicznym

35 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

35 000

46.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola"

34. Międzynarodowy Turniej "WOLA CUP" 2020 w Piłce Siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych

40 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

40 000

47.

Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe

Klubowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

48.

WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI

WARSAW CUP

15 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 000

49.

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PLAŻOWYCH MONTA BEACH VOLLEY CLUB

Ogólnopolski Cykl Turniejów Sportów Plażowych

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

50.

WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH

10. Międzynarodowy Turniej o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej.

100 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

100 000

51.

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

Lekkoatletyczne zawody memoriałowe w Warszawie

40 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

40 000

52.

YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA

Memoriał Leszka Pawlika „Leszka Pawilka pamięci Regaty”

7 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

7 000

53.

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie IB) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych

350 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

350 000

54.

Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" -Warszawa

Otwarte Warszawsko-Mazowieckie Wieloboje Atletyczne 2020

15 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 000

55.

WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI

Puchar Mazowsza MTB

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

56.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY"

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

25 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

25 000

57.

WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek/ów młodszych

10 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

10 000

58.

WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

30 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

30 000

59.

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

Zawody lekkoatletyczne w Warszawie

150 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

150 000

60.

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA

"Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci

80 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

80 000

61.

FUNDACJA SPORTOWE HORYZONTY

Ninja Run by Hunt Run - tor typu Ninja Warrior - II edycja 

35 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

35 000

62.

NADZIEJA NA MUNDIAL

VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial"

90 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

90 000

63.

STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

32. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

70 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

70 000

64.

STOWARZYSZENIE "SERDUSZKO DLA DZIECI"

Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła 2020

15 000

Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

15 000

 

 

Podsumowanie

3 375 000

 

3 375 000