Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020–2021 pod nazwą: Sport akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach – w latach 2020–2021

Nr: 7306/2020

GP-OR.0050.753.2020

ZARZĄDZENIE NR 753/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 – 2021 pod nazwą: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2020 – 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020-2021 pod nazwą: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2020 – 2021.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 oraz w zakresie Strategii #Warszawa2030.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy

 

Załącznik do zarządzenia nr 753/2020

 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 r. 

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

  1. Nazwa zadania konkursowego: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2020 – 2021

  2.      Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

  3.  Cel zadania: stworzenie środowisku akademickiemu warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, wyłonienie zawodników uczelni reprezentujących Warszawę w zawodach wojewódzkich oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski.

  4.      Opis zadania: Organizacja współzawodnictwa i udziału w rozgrywkach ma na celu aktywne uczestnictwo młodzieży akademickiej w zawodach na szczeblu warszawskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

  Zadanie powinno obejmować:

  Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek oraz udział w zawodach rozgrywanych
  w systemie akademickim w latach 2020/2021, podsumowanie wyników w przedziale roku akademickiego.

  Organizator zobowiązany jest do przygotowania zbiorczego kosztorysu oraz oddzielnych, obejmujących wydatki w danym roku budżetowym.

  Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

  -     doświadczenie w organizacji podobnych zadań;

  -     zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

  -     dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;

  -     koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

  Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC -
  w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem
  .

  Do realizacji zadania zostanie wybrany tylko jeden podmiot.

  Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.   

  5.      Rezultaty zadania:  (obowiązkowe do wskazania w pkt III.6 oferty):

  - liczba dyscyplin sportowych, w których odbędzie się współzawodnictwo.

  Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: komunikat końcowy organizatora zawodów.

  Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje.

  6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

  7.      Termin realizacji zadania: wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.

  8.    Miejsce realizacji zadania: zgodnie z kalendarzem rozgrywek akademickich.

  9.      W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

  10.  Środki przeznaczone na realizację zadania: 300.000 zł, w tym: 100.000 zł w 2020 r.
  i 200.000 zł w 2021 r.

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

1.  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3.   Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

4.      Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

5.      Oferenci, którzy:

1)   nie są podatnikami podatku VAT lub

2)  są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

6.      Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

7.      Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:

1)      odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2)      zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3)      wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;

4)      zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

8.   Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

9.      Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

1.    Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2.   W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

4.    W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

5.  W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

a.   wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b.  podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c.    podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d.   podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e.    wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f.   rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g.   zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h.  zakazu wypuszczania chińskich lampionów;

i.   zakazu używania sztucznych ogni i petard.

6.  Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

7.  Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.
W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

„Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

·      Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 r. poz. 152) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

·    Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).

·      Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: 

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.”

§ 4. Składanie ofert

1.  Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 7 lipca 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2020 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

UWAGA: Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl.

Prezydent zastrzega sobie zmianę zapisu w tym zakresie w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3.   Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

4.   Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

5.  Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadania konkursowego:

­   Marcin NOWOCIEŃ                        – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74 

­   Katarzyna TWARDOWSKA            – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82

­   Katarzyna KLIMEK                          – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70

­   Katarzyna NOWAK                          - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­   Monika SZYBILSKA                       - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­   Karolina ZOWCZAK                        - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,   tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                       – pok.  1139,   tel. 22 44-324-70

­  Monika SZYBILSKA                    - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­  Katarzyna NOWAK                        - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­  Karolina ZOWCZAK                     - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

§ 5. Wymagana dokumentacja

1.      Obligatoryjnie należy złożyć:

1)    wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;

2)    w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

3)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

4)   kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.

3.   Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1, oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

4.    W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4.

5.   Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1)  zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

2)  oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,

6.    Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.
Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

7.   Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-2 następujących danych:

1)     adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;

2)   powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;

3)   powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;

4)    powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona na realizację zadania publicznego  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.    Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.   Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3.   Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Prezydentowi m.st. Warszawy.

4.   Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.

5.   Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2019 r.

2020 r.

Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach.

300.000 zł

200.000 zł


Załącznik nr 1 do ogłoszenia
 

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

 (nazwa biura)

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Adnotacje urzędowe

1.        Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.        Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

3.        Nazwa i adres oferenta

 

4.        Numer kancelaryjny oferty

 

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik biura)

PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY

 

1.  Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

2.   Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym („W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę”). Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków.

 

 

3.   Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

4.   Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 

 

5.   Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

6.        Oferta i obowiązkowe załączniki wypełnione zostały w języku polskim albo zostały przetłumaczone na język polski (wystarczające jest tłumaczenie zwykłe).

 

 

7.        Do oferty załączone zostały:

 

a.        kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta - w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

 

b.       dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów
– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

 

 

c.        kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej

 

Adnotacje urzędowe

Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)

 

…………………………………………………………….

(data i podpis pracownika biura dokonującego oceny formalnej oferty)


 Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy                                                                                                    ……………………..                                                                                                                                       data

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

Adnotacje urzędowe

1.  Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.  Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

3.  Nazwa i adres oferenta

 

4.  Nr kancelaryjny oferty

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

25

 

I b

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie

25

 

II.

 

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

20

 

III.

 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

20

 

IV-V

 

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
(przy wspieraniu):

10

 

RAZEM

100

 

 

VI.

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

………………………………………………………………….......................................................................................………

……………………………………………………………………………...................................................………………………

………………………………………………………………………………………………...................................................……

 

WYNIK GŁOSOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT

Ofertę rekomendowało/rekomendował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował ……  członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się ……  członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

 

STANOWISKO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości
….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania

Uwagi

..………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 PODPISY OBECNYCH NA POSIEDZENIU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT

Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej
do opiniowania ofert

Podpisy poszczególnych członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert