Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwala nr 615 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 10.06.2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku – "Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich"

Nr: 7264/2020

Uchwala nr 615 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 10.06.2020 roku w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.[1]) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 540 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2020 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 50.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, Dz. U. z 2020 r. poz. 284.

Załącznik do uchwały nr 615 Zarządu Dzielnicy Ursynów

m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2020 r.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość proponowanych środków publicznych
w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

1

Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"

Obóz letni dla dzieci w wieku
7-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów

15.800 zł

Dział 854

Rozdział  85412

§ 2360

2

Stowarzyszenie Brzask

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci

i młodzieży w okresie ferii letnich

GAWRYCH RUDA 2020

14.400 zł

Dział 854

Rozdział  85412

§ 2360

3

Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy"

"Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci

z Dzielnicy Ursynów w wieku 8-16 lat"

19.800 zł

Dział 854

Rozdział  85412

§ 2360

                             Podsumowanie

50.000 zł