Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku

Nr: 7149/2020

 Uchwała Nr 681/20  Zarządu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia  9 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku

 Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.[1]),) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2016 r. poz. 6725 j.t.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w  2020 roku, w następującym składzie:

Mariusz Petrykowski– Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy;

Agnieszka Sicińska-Matusiak– Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy;

Elżbieta Błaszczak – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz;

Ryszard Pikuła – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz.

 § 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone  w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym  i żłobkowym oraz pracowników żłobków i przedszkoli”.

 § 3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje go Agnieszka Sicińska-Matusiak – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 § 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Agata Marciniak-Różak

  Uzasadnienie do Uchwały Nr 681/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 9 czerwca  2020 r.

 Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy uchwałą Nr 662/20 z dnia 26 maja 2020 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku, pod nazwą „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym oraz pracowników żłobków i przedszkoli”.

Oceny merytorycznej złożonych ofert, dokonuje komisja konkursowa do opiniowania ofert, powołana przez Zarząd Dzielnicy w drodze uchwały, w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz przepisy § 3 i § 6 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 339/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1.03.2019 r. (z późn. zm.).

Członkowie komisji konkursowej zostali zgłoszeni przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz.

W związku z powyższym Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wnioskuje o powołanie komisji konkursowej w składzie określonym  w § 1 niniejszej uchwały.

 Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

/-/ Agata Marciniak-Różak

 


1.     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 i z 2020 r. poz. 284