Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 480/2020 w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Nr: 4688/2020

GP-OR.0050.480.2020

ZARZĄDZENIE NR  480/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19.

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 i 1309), w związku z art. 11 ust. 2, 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.  W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 określa się szczególne warunki realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie procedury konkursowej opisanej  w zarządzeniu nr 339/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1.03.2019r.

2. Dopuszcza się zmianę warunków realizacji zadania publicznego, w szczególności  realizację zadnia publicznego lub jego części po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem COVID-19, pod warunkiem stwierdzenia możliwości i celowości jego wykonania w terminie innym niż wynikający z treści ogłoszenia konkursowego. Zmiana warunków realizacji zadania publicznego możliwa jest w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

3. Właściwy do realizacji zadania publicznego Dyrektor Biura lub Burmistrz przed złożeniem oświadczenia woli w zakresie zmiany realizacji zadania publicznego, w miarę możliwości, zasięga opinii członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert. Zasięgnięcie opinii może odbyć się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

4. Pojęcia użyte w niniejszym zarządzeniu należy rozumieć zgodnie z odpowiednio  § 1 Załącznika nr 1 lub § 1 Załącznika nr 2 do zarządzenia nr 339/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1.03.2019r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy oraz burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy /-/ Rafał Trzaskowski