Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert pod nazwą Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Nr: 3742/2020

 

 

 

GP-OR.0050.332.2020

ZARZĄDZENIE NR 332/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1052/2019 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 27.11.2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotację, o której mowa w § 1, wynoszą  70 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Rafał Trzaskowski

Załącznik do zarządzenia nr 332/2020

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 marca 2020 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1

NOWA ORKIESTRA KAMERALNA

Letnie Koncerty Promendowe

70 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

70 000,00 zł

Podsumowanie

70 000,00 zł

 

70 000,00 zł