Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 307/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 r.

Nr: 3433/2020

GP-OR.0050.307.2020

 

ZARZĄDZENIE NR 307/2020

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 28 lutego 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1051/2019 Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 27 .11.2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 230 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy.
 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

                                                            /-/ Rafał Trzaskowski

Załącznik do zarządzenia nr 307/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.02.2020r

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1

FUNDACJA BEZ WIZY

Fenomen Archeologii na Mokotowie

18 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

18 000,00 zł

2

TOWARZYSTWO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU IMIENIA FRYDERYKA CHOPINA

"Artystki polskie w różnorodnej przestrzeni sztuki"

9 050,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

9 050,00 zł

3

STOWARZYSZENIE SCENA 96

Mokotowskie Lato Teatralne 2020

10 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

10 000,00 zł

4

 

 

 

FUNDACJA ARTYSTYCZNA "MŁYN"

AKCJA WYOBRAŹNIA! na Mokotowie

20 820,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

20 820,00 zł

5

FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII

Artystyczne kino na Sielcach

24 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

24 000,00 zł

6

FUNDACJA ART

"A MY CZYTAMY - teatr ma kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Mokotów.

 

10 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

10 000,00 zł

7

STOWARZYSZENIE W STRONĘ MARZEŃ

Alternatywny Mokotów

20 430,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

20 430,00 zł

8

STOWARZYSZENIE AMFORA

Warsztaty ceramiczne.

10 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

10 000,00 zł

9

FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI FILMOWEJ

Filmowa Stolica Lata na Mokotowie

27 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

27 000,00 zł

10

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA EDUKACJI

Przygotowanie i wystawienie widowiska musicalowego "Misja Asteroidy"

28 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

28 000,00 zł

11


"FUNDACJA BO WARTO"

Wyrażam się kulturalnie'2020

10 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

10 000,00 zł

12

TEATR BAZA

Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza

28 000,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

28 000,00 zł

13

FUNDACJA POPROSTU KULTURA

Wspólna planeta - wspólne działanie! Dzieci z Mokotowa tworzą na rzecz klimatu

14 700,00 zł

 

Dział 921

 

Rozdział 92105

 

§ 2360

14 700,00 zł

Podsumowanie

230 000,00 zł

 

230 000,00 zł