Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 241/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych”

Nr: 2815/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 425/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych” wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 30.000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 241/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 lutego 2020 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa dotacji w 2020 roku

Suma

1.

Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie - Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych

7 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

7 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa

III Turniej w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup

4 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

4 000,00 zł

3.

Fundacja Bieganie

XXV Żoliborski Bieg Mikołajkowy

15 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

15 000,00 zł

4.

Warsaw Rowing Club

ERGO 500. Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na ergometrze wioślarskim

4 000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

4 000,00 zł

 

 

Podsumowanie:

30.000 zł

 

30.000 zł

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.